Friday, May 31, 2019

નવસારી જિલ્લા આયોજન મંડળ નવસારી માં ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ આરટીઆઈ લકવાગ્રસ્ત.! જવાબદાર અધિકારીશ્રી ની તજજ્ઞતાનો પુરાવો ખરેખર દુરભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક .?

નવસારી જિલ્લા આયોજન મંડળ નવસારી માં ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ આરટીઆઈ લકવાગ્રસ્ત...! જવાબદાર અધિકારીશ્રીની તજજ્ઞતાનો પુરાવો ખરેખર દુરભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક .?
નવસારી જિલ્લા માં જિલ્લા આયોજન મંડળ કચેરી નવસારી દ્વારા સરકાર દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા વિભિન્ન યોજનાઓ તહત જુદી જુદી કચેરીઓ કે અમલીકરણ અધિકારીઓ ને વિકાસ લક્ષી નાગરિકોના જાહેર હિત શિક્ષા સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા બેરોજગારી માનવ ઉત્થાન વગેરે માં ખર્ચ કરે છે. 
નવસારી જીલ્લામાં જીલ્લા આયોજન કચેરી દ્વારા સરકારની જોગવાઈ મુજબ થતા કામોની સંક્ષિપ્ત પરિચય:- 
નવસારી જીલ્લામાં જીલ્લા આયોજન અધિકારી હોય છે જેમને અન્ય કર્મચારીવર્ગ મદદ કરે છે. જીલ્‍લા આયોજન કચેરી કલેકટરશ્રીની સીધી દેખરેખ હેઠળ કામગીરી બજાવે છે, જીલ્‍લા આયોજન અધિકારશ્રી, જીલ્લા આયોજન મંડળના સભ્ય-સચિવ તરીકેની ફરજો બજાવે છે.
વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ વિવિધ જોગવાઈઓ જેવી કે ૧૫%વિવેકાધીન સામાન્ય/ખાસ અંગભૂત,%પ્રોત્સાહક,વિવેકાધીન નગરપાલીકા,જિલ્લા વહીવટી હસ્તક (કલેકટરશ્રી)/ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા કક્ષા, ૪૯ -વિકાસશીલ તાલુકા,રાષ્ટ્રીય પર્વ,આપનો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો(.ટી.વી.ટી.)ધારાફંડ, સંસદ ફંડ, સરહદી વિસ્તાર વિકાસ કાર્યક્રમ(બી..ડી.પી.),અંતર્ગત જોગવાઇની પ્રાથિમક મંજૂરી તથા સક્ષમ કક્ષાએથી રજૂ કરેલ તાંત્રિક મંજૂરીની ચકાસણી બાદ વહીવટી મંજૂરી,ગ્રાન્‍ટ ફાળવણી,ગ્રાન્‍ટના હિસાબોની કામગીરી,અમલી કરણ અઘિકારીશ્રીઓ પાસેથી કંમ્‍પલીશન સર્ટીફીકેટ મેળવી બચત રકમ જમા કરાવવા અંગેની સંપૂર્ણ કામગીરી જીલ્‍લા આયોજન કચેરી મારફત કરવામાં આવે છે.વઘુમાં, પવિત્ર યાત્રાઘામ અને પ્રવાસન હેઠળ યોજનાની કામગીરી સાથે માનવ વિકાસ સૂચકાંકો તૈયાર કરવા તાલુકા કક્ષાનો પ્‍લાન તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આજે કાયમી ધોરણે જાહેર હિતના કામો માં ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય . અને જાગૃત નાગરિકો મીડિયા જગતના મિત્રો વિદ્વાનો વગેરે દ્વારા થતી ફરિયાદના અનુસંધાન માં પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા જમીની હકીકત શું છે?  જાણવા માટે મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૨૪ મુજબ ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ એક માહિતી તારીખ ૧૫/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ માગવામાં આવેલ હતી. અને સદર કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી વર્ગ-૧ના અધિકારીઓ સમાવેશ થાય છે . કાયદા મુજબ અરજદારને નિરીક્ષણ કરવા પત્ર પાઠવેલ હતા.અને નિયમ મુજબ નિરીક્ષણ દરમિયાન જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી જેમની સંપૂર્ણ જવાબદારી હોય છે. કચેરીમાં એક જ કામ માટે જુદી જુદી ફાઈલો હોય .જેવા કે કામો ની સીસી,યુટીસી,પાકુ બિલો પ્રગતિ પત્ર વગેરે નિરીક્ષણ માટે કોઈ પણ સવાલો વગર જોઈ જવા હુકમ કરતા પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવનો પ્રદર્શન કરેલ હતા. આજે લાખો રૂપિયાના બાકડા કે પિક અપ સ્ટેંડ ઉપર કોઈ પણ સંસદ સભ્ય કે ધારા સભ્ય નો નામ લખવો ગુનો હોવા છતા ગેરકાયદેસર કોઈ પણ પાકુ બિલ સીસી જરૂરી ડોકોમેંટ વગર પાડોસી દેશ થી તદ્દન મફત નો નાણુ હોય એવી રીતે બિલો પાસ કરેલ છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે બ્રાંડેડ કોમ્પ્યુટરના પાકુ બિલો લેવામાં આવેલ નથી. મોટાભાગના કામો માં સીસી યુટીસી પ્રોસેસ રિપોર્ટ વગર બિલો પાસ કરેલ છે. નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા આર્મી ટ્રેનિંગ માટે આશરે પાંચ લાખ રૂપિયાનો બિલ પાસ થયેલ છે. તપાસ કરતા કોઈ પણ સ્થળે આર્મી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતુ નથી.એવી રીતે ખરેખર તપાસ કરવામાં આવે ત્યારે કરોડો રૂપિયાના કોભાંડ બહાર આવશે એવુ આજે ચર્ચા ચાલી રહેલ છે. અને કાયદેસર ફાઈલો મળેલ નથી.એમના જ કર્મચારીને ફાઈલો માં સઘન તપાસ કરતા કાયદેસર સીસી,યુટીસી,પ્રોસેસ રિપોર્ટ મળેલ ન હોવાથી સતત ત્રણ દિવસ પસાર થયેલ હોય જેથી માહિતી નિરીક્ષણ બંધ કર્વા ફરજ પડી હતી. અને માહિતી કાયદેસર ક્રમશ: કરવા લેખિત માં રજુવાત કરેલ છતા કોઈ કાર્યવાહી કે માહિતી તબ્દીલ કરેલ નથી.  અને ભારતના પ્રધાન મંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી પોતાના વકત્વ્ય માં કહે છે કે "આરટીઆઈ કા મતલબ  સવાલ પૂછને કા અધિકાર" અને લાખો રૂપિયાના  ગરીબો મજુરો દલિતો આદિવાસિયો સામાન્ય થી સર્વોચ્ચ સુધી કાર્યરત નાગરિકોના રાત દિવસ ખુન પસીના અને મહેનત મસક્કતના કમાણીના ચોખ્ખુ રૂપિયા નવસારી જિલ્લા આયોજન મંડળ નવસારી દ્વારા  સરકારની જોગવાઈ વગર ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. મળેલ માહિતી મુજબ અહિં કાયદા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવતુ જ નથી. કોઈ પણ કામ કાયદેસર સમયસર ન થયેલ હોય તો પણ બિલ સમયસર ચુકવવામાં આવે છે. બે કે ત્રણ વર્ષ પહેલા થયેલ કામોની આજ સુધી કાયદેસર સીસી યુટીસી કે પાકુ બિલો નિરીક્ષણ માં જોવા મળેલ નથી. 
                   નવસારી જિલ્લા આયોજન મડળ નવસારી દ્વારા આપેલ બિલો અને  કામો સરકારની જોગવાઈ મુજબ થયેલ કામો ની સીસી યુટીસી કે પાકુ બિલો ની માંગ કરતા જાંબાજ અનુભવી તજજ્ઞ અધિકારી શ્રી દ્વારા આપેલ જવાબ જેની એક તસ્વીરની ઝેરોક્ષ નકલ મુકવામાં આવેલ છે કે અમલીકરણ અધિકારીઓ પાસે મેળવી લેવા . હવે કાયદા કાનુનનો જાણકાર તજજ્ઞ અનુભવી અધિકારી શ્રીને કૌણ સમજાવશે કે આપશ્રી દ્વારા આપેલ નાણું ક્યા અધિકારીને ક્યારે કેટલા આપેલ છે. ખરેખર આપેલ છે કે ફકત ફાઈલમાં જ વિકાસ થયેલ છે..?  એક અરજદારને ક્યાં થી ખબર હોય .. હવે આ સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ નવસારી જિલ્લાના સમાહર્તા જે સદર કચેરીના નિયંત્રણ અધિકારી છે એમની દેખરેખ માં ચાલે છે. તપાસ અને કાર્યવાહી કરશે ખરા..? એ જોવાનુ બાકી રહ્યુ ...
            

Thursday, May 30, 2019

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ માં આગની દુર્ઘટનાઓના પહેલુ જવાબદાર બીજ કંપનીઓ સામે પગલાઓ ક્યારે..?

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ માં આગની દુર્ઘટનાઓના પહેલુ  જવાબદાર બીજ કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી  ક્યારે..?
આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં આગ દ્વારા કાયમી ધોરણે જનહાનિ માલ સામાન થી મોટુ નુકશાન થઈ રહ્યો છે. જેમાં મોટા ભાગે સોર્ટ સર્કિટથી જ આગ લાગે છે. અને બીજ કંપનીઓ દ્વારા કોઈ પણ જાતની અગમચેતીના પગલા લેવામાં નથી આવતુ. અને સરકારના કે રાજનેતાઓ એની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવા કેમ નથી માગતા..? બીજ કંપનીઓ દ્વારા આજે ઠેર ઠેર બીજ ના વાયરો ગમે તેમ જોવા મળે છે. જ્યાં સુધી સોર્ટ સર્કિટ કે ધડાકો નહિ થાય ત્યાં સુધી વાયર બદલવાની ઈચ્છા નથી ધરાવતા. આજે હલકી અને ઉતરતી કક્ષાનો વાયર અને બીજ લોડ જોવા લાખો રૂપિયા વેતન અને રાજાશાહી જેવી સુવિધાઓ શા માટે આપવામાં આવે છે. સૌથી મોઘી બીજ ગુજરાત પ્રદેશ માં હોય છતા કાયદેસર તપાસ અધિકારીઓ શું કરે છે.? બીજ વપરાસ માટે 

Wednesday, May 29, 2019

આઇટીઆઇ બીલીમોરા ઓદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાના પર્દાફાશ ...? આરટીઆઈ

 આઇટીઆઇ બીલીમોરા ઓદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાના પર્દાફાશ ...? - આરટીઆઈ 
પ્રાયોજના વહીવટદાર કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ લાખો રૂપિયાના પાકુ બિલ અદૃશ્ય ...! 
જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી માહિતી અધિકાર અધિનિયમના કાયદાથી અજાણ ..!
ગરીબો, દલિતો, ખેડુતો, બેરોજગારોની આર્થિક હાલત બદથી બદતર .?
જવાબદાર કૌણ..?
          નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા ખાતે ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા આઇટીઆઈ માં પ્રાયોજના વહીવટદાર કચેરી વાસદા દ્વારા કરોડો રૂપિયા ગરીબો આદિવાસી ખેડૂતો મહિલાઓના સ્વરોજગાર વિકાસ ઉત્થાન સમૃદ્ધિ માટે આપવામાં આવ્યુ. પરંતુ જમીની હકીકત માં લાભાર્થીઓના હાલત બદથી બદતર  જોવા મળી રહી છે. ખરેખર લાભાર્થીઓને જ લાભો મળેલ છે કે કેમ..? કાયમી ભ્રષ્ટાચાર બેરોજગારી મોઘવારી ની ફરિયાદની સત્યતા જાણવા માટે પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થાના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા એક આરટીઆઈ  RTI AGAINST CORRUPTION કલમ ૨૪ મુજબ જેના કાયદા મુજબ કોઈ ને પણ બાકાત રાખવામાં આવતો નથી. એ કાયદા મુખ્ય ટ્રાઈબલ સબ પ્લાન વાસદા માં તારીખ 3/12/218 ના રોજ એક આરટીઆઈ કરવામાં આવી હતી.અને સદર કચેરી આજે છેલ્લા ૬માસ થી જેમની સંપૂર્ણ જવાબદારી છે. માહિતી આપવા બદલે ગુમરાહ કરવા છટકબારી કરી નાગરિકો દ્વારા થતી ફરિયાદ ને મજબુત કરી હતી.પરંતુ કાયમી ધોરણે અરજદારો ને ગુમરાહ કરતા અધિકારી શ્રી માહિતી નિરીક્ષણ કરવા થી સરકારી સેવાલયમા સેવા આપવા થી છુટકારો મેળવવા માહિતી આપી ન હતી.અને કાયદા મુજબ પ્રથમ અપીલ કરવામાં આવી .પ્રાયોજના વહીવટદાર વાસદાનો સર્વોચ્ચ અધિકારી શ્રી પ્રથમ અપીલ માં સુનવણી કરી હુકમ કર્યો છતાં કાયદેસર માગેલ માહિતી અપાવી શકેલ નથી. કાયદા મુજબ માગેલ માહિતી કરેલ હુકમ મુજબ અરજદાર ને ન મળે ત્યારે પોતે મગાવી પોતાની કચેરી માં પુરી પાડે અને સક્ષમ અધિકારી ને સદર બાબતે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા લેખિત માં જાણ કરવો ફરજિયાત હોવા છતા પરિપત્ર અપીલ દરમિયાન આપવા છતા માહિતી અપાવવા બદલે ફરી એક આરટીઆઈ કરવા ફરજ પાડી . જેથી પોતે સદર ભ્રષ્ટાચાર માં સહભાગિતાનો સબૂત ગણી શકાય. અને રૂબરૂ મુલાકાત માં સવાલોના  જવાબ માં સદર કચેરી દ્વારા જાણ કરવામાં આવ્યો કે પ્રાયોજના વહીવટદાર કચેરીની એકલી જવાબદારી નથી.અને અમલીકરણ અધિકારીઓ પણ ભાગીદાર છે. અરજદાર એ  અમલીકરણ અધિકારીઓને તબદીલ કરવા જણાવ્યુ અને અમલીકરણ અધિકારીઓને આરપીએડીના બદલે સાધારણ ટપાલ દ્વારા તબ્દીલ કરી જેમાં મોટા ભાગ ના અમલીકરણ અધિકારીઓ ટપાલ જ નથી મળી એવો દાવો આજે પણ કરી રહ્યો છે.. જેમાં વસુધારા ડેરીના મેનેજર શ્રી જણાવ્યું છે કે દરેકને ખબર છે એની  મુખ્ય જવાબદારી  પ્રાયોજના વહીવટદાર વાસદાની છે. અને લેખિત માં જવાબ પણ આપેલ છે. ભ્રષ્ટાચાર માં જવાબદારી માં થી મુક્તિ મેળવી પોતે આરટીઆઈ જેમાં આજે દેશના સૌથી મોટુ ધુરંધરો સરકારી સેવાલયનો લાભ લઈ રહ્યા છે.વસુધારા ડેરીના સંચાલક નવો કાયદાઓ ઘડી રહ્યા છે.એવી રીતે મોટા ભાગના અમલીકરણ અધિકારીઓ જેમાં જિલ્લા પંચાયતના વાસદા ચિખલી નવસારી ગણદેવી જલાલપોર નવસારીના વર્ગ એક બે ના તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ પણ સામેલ છે. 
 ઉપરોક્ત માહિતી માં સંજોગવસાત આઈટીઆઈ બીલીમોરા પણ સામેલ છે. જેના અનુસંધાનમાં બીલીમોરા ના ઓદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા આઇટીઆઇના જાબાજ તજજ્ઞ અને અનુભવી આચાર્ય નિરીક્ષણ કરવા ટેલિફોનિક મુલાકાત માં જણાવ્યું હતુ. અને તારીખ ૨૭ મે ૨૦૧૯ના રોજ નિરીક્ષણ કરાવવા રાજી થયા. જેના અનુસંધાન માં તપાસ કરતા સરકાર દ્વારા મજુરો દલિતો આદિવાસીઓ સામાન્ય થી સર્વોચ્ચ સુધી નાગરિકોના ખૂન પસીનો અને રાત દિવસ મહેનત મસકકતના કમાણીનો નાણાંનો પાકુ બિલ કે પ્રગતિ પત્રક અદૃશ્ય છે. નિરીક્ષણ માં લાખો રૂપિયાની સેલૂન અને મહિલાઓને રોજગાર લક્ષી કિટો આપેલ છે.એવો કરોડો રૂપિયાના રોજગાર લક્ષી કિટો આપેલના ફાઈલો ટેન્ડરિગ પ્રક્રિયા અને સંસ્થાઓ પાસે સરકારના ધરા ધોરણ મુજબ પાકુ બિલો કે અન્ય તપાસ કરવાની પ્રક્રિયા કે તપાસનો રિપોર્ટ જરૂરી કાર્યવાહી કરવાના રિપોર્ટ ગાયબ છે. આદિજાતિ વિકાસ કે સરકારના પરિપત્ર મુજબ આદિવાસિયો દલિતો ખેડુતો કે સરકારશ્રી દ્વારા અપાતી ટ્રેનિંગ થી ઉત્પન્ન થતી તમામ માટે માર્કેટ ઉભી કરવાની જવાબદારી નિભાવવા અહિં આઈટીઆઈ બીલિમોરા સાથે પ્રાયોજના વહીવટદાર કે અન્યોને પણ ખબર જ નથી. આઇટીઆઈના આચાર્ય શ્રીને આરટીઆઈ વિશે કશુ ખબર નથી.એ પોતે કબુલ કરેલ છે.ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર સાથે નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓ કે આઈટીઆઈ વિભાગના ગાંધીનગર ગુજરાત સુધીના સંબધિત તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ આજે ૧૪ વર્ષે પૂર્ણ થતા આઈટીઆઈ બીલિમોરા મા આરટીઆઈની અમલવારી કરાવવા માં નિષ્ફળ ગયા છે. આજે પોતાની જવાબદારી માની અને સમાચાર ની ગંભીરતા થી નોધ લઈ તપાસ કરી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવો જોઈએ. આઇટીઆઇ બીલીમોરા માં ગંદગીનો સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યુ હતુ. સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ વિદ્વાનો અને જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ ગુજરાત તકેદારી આયોગ કાયદેસર તપાસ કરશે ત્યારે મોટો કોભાંડ વહાર આવશે. પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા આઇટીઆઈ બીલીમોરા માં થતુ ભ્રષ્ટાચારની ગંભીરતાથી નોધ લઈ ગુજરાતના વિકાસના તમામ શાસન અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓને ટૂંક સમયમાં જાણ કરશે. સરકાર ગમે એટલી યોજનાઓ ઘડે અહી અધિકારીઓ સરકારને બદનામ કરવા કમર કશી હોય એવું નજરે પડી રહ્યા છે. સરકાર અધિકારીઓ ઉપર તપાસ કરવા માટે અધિકારી નિમણૂંક કરી રહી છે.છતા છેલ્લે ઢાક કે તીન પાત.. આઇટીઆઈ બીલીમોરા ખાતે મળેલ માહિતી મુજબ આજે 14 વર્ષે પણ આઇટીઆઈ ,આરસીપીએસ , લઘુતમ માસિક વેતન ધારો વગેરે સામાન્ય કાયદાઓની અજુ સુધી અલવારી થયેલ નથી.આચાર્ય શ્રી આઇટીઆઇ બીલીમોરા એ મુલાકાત માં જણાવ્યું છે કે એમને આરટીઆઈ માટે કોઈ તાલીમ આપવામાં આવેલ નથી. આરટીઆઈ ના કાયદા મુજબ પ્રો એક્ટિવ ડિસ્કલોઝર માટે મોખિક અને લેખિતમા પૂછતા જણાવ્યું છે કે એ શું છે.એના વિષય માં ખબર નથી. અને અરજી ઉપર સહિઓ પણ કરી નથી. આખા જિલ્લાને તાલીમ આપનાર પોતે કોઈ પણ કાયદોની તાલીમ લીધેલ નથી ત્યારે અન્યોને કેવી તાલીમ અપાતો હશે ? એ સમજવો અઘરૂ છે.  તાલીમ લેનાર અને એમની કચેરી માં પણ કોઈ ને આરટીઆઈ કે અન્ય કાયદાઓની ખબર નથી. આઈટીઆઈ કચેરી દ્વારા જેટલી યોજનાઓ અને રોજગાર લક્ષી કિટો આપવામાં આવેલ છે એમા કરોડો રુપિયા ના સાધનો અને સામાન આપવામાં આવેલ છે. અને પાકુ બિલો લેવામાં આવેલ નથી. કે તપાસ રિપોર્ટ પણ નિરીક્ષણ દરમિયાન જોવામાં આવેલ નથી. સદર આઇટીઆઈ બીલીમોરા પ્રિન્સિપાલ સાહેબ નિરીક્ષણ દરમિયાન વિભિન્ન સંસ્થાઓ માં ટેલિફોન થી માહિતી કે જવાબ મેળવવા પ્રયાસો કરવા છતા કોઈ કાયદેસર સંવૈધાનિક જવાબો આપવા નિષ્ફળ રહ્યા હતા .એવા અધિકારીઓની કામગીરી થી ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રી પણ બદનામ થઈ રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય માં આરટીઆઈ અમલ કરાવવામાં નિષ્ફળ છે. આઈટીઆઈ ના મહામહિમ એક બોર્ડ કાયદેસર લગાડવો ગુનો સમજે છે. પીએડી કૌણે કહેવાય એ પણ ખબર નથી. પાકુ બિલ કૌણે કહેવાય ખબર નથી . એવા અધિકારીઓ જ સરકાર ને વિકાસ માં સહભાગિતા કરશે. ખરેખર એ ગુજરાતના વિકાસ માં દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક છે. જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે રકમ અને રોજગાર માટે આદિવાસી કે આર્થિક રીતે પછાત ખેડૂતો ગરીબો દલિતો માટે જે યોજનાઓ ચલાવવામાં આવેલ છે. અને આજ સુધી જે રકમ કે સાધનો કિટો ભાઈયો બહેનો ખેડૂતોને આપવામાં આવી એ હકીકત માં ખરેખર આપેલ હોય અને કાયદેસર સરકારના ગાઈડલાઈન મુજબ માર્કેટ ઉભી કરી હોય અને જે આકડો ફાઈલો માં જ છે જમીની હકીકતમાં આપવામાં આવી હોત ત્યારે આજે ચીન જાપાનને પણ ગુજરાત પાસે ઈમ્પોર્ટ કરવા ફરજ પાડી શકાય. પરંતુ અહીં અધિકારીઓ જેના ઉપર કાયદેસર જવાબદારી છે એ જ ઈમાનદાર છે. ત્યારે બેરોજગારી મોઘવારી વિકાસ સમૃદ્ધિ ઉત્થાન જેવા શબ્દો એક જુમલો જેવા રહેશે. આજે ૨૧વીસદી માં દરેક પાસે મોબાઈલ છે. અને આઈટીઆઈ બીલીમોરા દ્વારા આપવામાં આવેલ કિટો સેલૂન વગેરે સાધનો કે નાના નાના લઘુ ઉદ્યોગ શરૂ કરનાર પાસે મોબાઇલ નં. લિસ્ટ માં નથી. સરકાર ના પરિપત્ર મુજબ દરેક ગરીબો આદિવાસીઓ ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પન્ન સામાન ચીજ વસ્તુઓ માટે માર્કેટ ઉભો કરવા જેથી એમની મહેનત અને એમના દ્વારા ઉત્પાદન કરેલ વસ્તુઓની ખરી કીમત મળી શકે. અને એવા પરિપત્રોના સંદર્ભ માં લાખો રૂપિયા વેતન સાથે રાજાશાહી જેવી સુવિધાઓ ભોગનાર સંબંધિત તમામ અધિકારીઓને ખબર નથી એવુ નથી. મોટા ભાગના અધિકારીઓ પણ એજ વર્ગમાંથી જ આવેલ છે.દરેકને ખબર છે. પરંતુ અહીં જમીની હકીકતમાં જે બનાઓ ગરીબો દલિત ખેડૂતો આદિવાસીઓ આર્થિક રીતે પછાત ખાસ કરીને બહેનો સાથે બની રહ્યો છે. એ અહિ લખી શકાય નહીં. અધિકારીઓને ખબર નથી કે આજે છેલ્લા પાચ વર્ષ થી સતત દેશ પોતે ફકીરો સંન્યાસિઓ મહાત્માઓના રાજ સ્વીકારી છે.અને ફરી થી એમનો જ સાથે છે.જેમાં ભ્રષ્ટાચારનો કોઇ સ્થાન નથી. આજે ફરી ગરીબ આદિવાસી દલિત ભાઈ બહેનો ખેડૂતો બેરોજગાર ભાઈ બહેનોના હક જે સરકાર દિલથી આપી છે.પરંતુ એવા અધિકારીઓ જે પોતાના મહેનત કે લાયકાત થી નહીં સેટિંગ ડોટ કોમ થી આવેલ છે.એમની તટસ્થ તપાસ કરાવવા સરકારના સંબધિત અધિકારીઓ અત્યંત જરૂર અને સમયની માંગ છે.

Sunday, May 26, 2019

अवचेतन मन क्या है ? आइये इसकी शक्ति को जाने ..और इससे हम लाभ कैसे ले सकते है..?

अवचेतन मन क्या है ? आइये इसकी शक्ति को जाने 
               इससे  हम लाभ कैसे ले सकते है..?
                आपका चेतन मन Conscious mind जिस भी बात को स्वीकार करता है। और उसके सच होने पर भरोसा करता है। आपका अवचेतन मन Subconscious mind उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते है, और जो हासिल करने में असफल रहते है। वह सब हमारे खुद के  विचार के परिणाम होते है। यानि हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता हैं। हमारी शुध्दता और अशुध्दता सुख और दुःख हम पर ही निर्भर करती है। आगे जानिये चेतन मन और अचेतन मन की शक्ति के बारे में कैसे आप दुनिया का कोई सा भी कार्य कर सकते हैं।
उन्हें कोई दूसरा नहीं  बल्कि हम ही बदल सकते है। हमारी सारी खुशी और दुख का स्त्रोत हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते है। वैसे ही हम होते है, जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे। भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे ।
      कुछ चीजे ऐसी होती है  जिन्हें आप नहीं बदल सकते। जैसे ग्रहो की गति, मौसम का परिवर्तन, समुद्र का ज्वार-भाटा या सुर्य क उदय व अस्त होना। आपका चेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओ, राय और विचारों को स्वीकार करता है। वे सभी आपके अधिक गहरे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोडते है।
अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे ले जायें वह सीखना बहुत जरुरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुध्दिमानी, और सृजनात्मक विचारो वाली सोच रखें। आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से प्रक्रिया करेगा और आपकी मांसिकता, शरीर तथा जीवन की परिस्थितीयों को बदल देगा।
मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते है कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते है। तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड देते है।  आपका अवचेतन मन गिली मिट्टी कि तरह होता है । यह किसी भी तरह के –अच्छे या बुरे – विचार को स्वीकार कर उसी आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते है । उन्हें वे बिज मान लें, जो आप अपने अवचेतन मन की मिट्टी में बोते हैं।
     नकारात्मक(Negative) विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते है । निश्चित रुप से, समय आने पर आपको उनके अनुरुप ही फसल मिलेगी।आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खाँच बना देते है।  यदि आपके आदतन विचार सामंजस्यपूर्ण शांतिपूर्ण और सृजनात्मक है। तो यह आपके तथा आपके करियर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए यह बात जान ले की विचार ही वस्तु है।
आप मन में जो मह्सुस करते है। उसे ही अपनी और आकर्षित करते है। आप जिसकी कल्पना करते है, वही बन जाते है । यदी आप ऐसा कर लेते है तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।  आप जहाज के कप्तान है। आप आदेश दे रहे है और आपका अवचेतन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देगा । चाहे यह सत्य हो या नहीं, जैसा हमने बताया है। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हो। (यानी सिर्फ उन्ही चीजों के बारे में सोचे जिनको आप भविष्य में करना चाहते हैं।
आपको यह एहसास करना होगा कि आपका चेतन मन दरवाजे पर खडे पहरेदार की तरह है। इसका मुख्य कार्य है आपके अवचेतन मन को झूठी छवियों से बचाना। अब आप मस्तिष्क का एक बूनियादी नियम जान चुके है।
आपका अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है। जैसा आप जान चुके हैं आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता है। न ही यह तर्क करता है. या खुद विचार सोचता है ये सारे कार्य तो आपका चेतन मन करता है।  आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन्ही छवियों पर प्रतिक्रिया करता है। जो आपका चेतन मन इसे देता है। यह खुद काम की किसी खास दिशा या योजना को तवज्जो नहीं देता है।  याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुध्द कोई सुझाव अवचेतन मन पर हावी नहीं हो सकता। आपके चेतन मन में किसी भी झूठे या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति होती है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ वही सुझाव पहुँचने दें। जो हर मायने में आपका उपचार करते हों। वरदान होते हों, आपको उच्च स्तर पर ले जाते हों और प्रेरित करते हों।
यह कभी न भुलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है। यह शत-प्रतिशत आपकी बात मानता है. यदि आप यह कहते रहेंगे, “मुझे वह प्रमोशन नहीं मिल सकता, मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, “तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियाँ बना देगा कि आप सचमुच ऐसा नहीं कर पाएँगे।
आपके अवचेतन मन पर दूसरो के विचारो का भी असर पडता है । बचपन से ही हममें अधिकतर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं । नकारात्मक सुझावों (Negative Suggestion) की वजह से मानसिक प्रतिक्रिया की बहुत ही बुरी आदत बन सकती है।
जिसका परिणाम युध्द, दुख, कष्ट, धार्मिक व जातिय पूर्वाग्रह और तबाही होता है. संसार के तनाशाह स्वेच्छाचारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते हैं। स्टालिन ने इसका अभ्यास किया था हिटलर ने इसका सहारा लिया था, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी इसे अमल मे लाता था।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते है| एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है – चाहे वह कार्य गलत हो या सही।
चेतन मन (Conscious Mind) को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है| दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौनसा बीज बौना है और कौनसा नहीं । हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते है – जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज मैं यह लेख नहीं लिखूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है।
गहन चिंतन और मैडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की Reprogramming करके इसमें इन्स्टाल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे-धीरे डिलीट कर सकते है|
हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को “अवचेतन मन” नाम का रोबोट नियंत्रित करता है और यह रोबोट, चेतन मन द्वारा की गयी प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है| इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रुपी बीज से होती है। इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौनसे विचार चुनते है और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टाल करते है।   

   आकर्षण का सिद्धांत:-

                    आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे आपका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। अधिकतर लोगों का व्यवहार उलझनो से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा की कोई दुकानदार एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है। आकर्षण का सिद्धांत समझ कर हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अपनी और आकर्षित कर सकते हैं।     जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजर अंदाज कर देता है । कोई व्यक्ति एक महिला के लिए दरवाजा खोल देता है, जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता।
हम किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से क्यों सुनते है। जबकि दूसरे व्यक्ति की बातों को अनसुनी कर देते हैं । अपने चारों ओर देखें. आप देखेंगे कि बहुत से लोगो को “हे, राहुल” या ” और, यार ” कहकर बुलाया जाता है, और कई लोगों से महत्वपुर्ण ” यस, सर” कहा जाता है. देखिए. आप पाएंगे कि कुछ लोगों को एहमियत, वफादारी और तारिफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलतीं।
और नजदीक से देखने पर आप पाएंगे की जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते है। इस बात का कारण क्या है ? अगर मात्र एक शब्द मै इस का उत्तर दिया जाए तो इसका कारण है- सोच (Thinking ).
हमारी सोच के कारण ही ऐसा होता है । दूसरे व्यक्ति भी हममें वही देखते है। जो हम अपने आपमें देखते और सोचते है। हमें उसी तरह का भाईचारा, व्यवहार , मिलता है । जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं. सोच के कारण ही सारा फर्क पडता है।
वेसे आदमी जो खुद को हीन समझते है। चाहे उनकी योग्यताए कितनी ही क्यों न हों, वे हीन ही बनें रहेंगे। आप जैसे सोचते, विचारते है वैसा ही काम करते हैं। और वैसे ही हो जाते है। चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मुलभूत भावना लंबे समय छुप नहीं सकती।  जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। वह सचमूच महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक दूसरी तरफ, वह व्यक्ति जो यह सोचता है कि वह कोई काम कर सकता है। तो वह सचमुच उस काम को कर लेगा । 
         महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना, समझना जरुरी है कि मैं महत्वपूर्ण हूं ।. सच में ऐसा सोचें  तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। इस तर्क को ठीक से समझे ।  आप क्या सोचते है, इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है। दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा की आप उस सम्मान के काबिल हैं। और आप अपने आपको जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे।  इस सिध्दांत का प्रयोग करके देख लें। क्या आप के दिल मै कभी किसी गरीब या असफल व्यक्ति के लिए सम्मान देखा हैं। हा आपको दया आ सकती है लेकिन सम्मान नहीं. क्यों ?
क्योकिं वह गरीब या असफल व्यक्ति खूद का सम्मान नहीं करता। वह आत्म-सम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्म सम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्म सम्मान बढा सकते हैं । और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। और इस सब के लिए जरुरी हैं की आप अपने बारे में सकारात्मक सोचे. फिर धीरे-धीरे आपका जीवन बदल जाएगा।
हमारे अवचेतन मन की शक्ती
अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है। जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है| अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है । जो स्वंय कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या यह कह सकते है कि हम जो कुछ भी सोचते है या करते है। उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है ।और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है।हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है ।और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है।
आकर्षण का सिद्धांत के बारे में आपने इस जानकारी को हो सकता है । पहली दफा पढ़ा हो इसलिए आपको यह गलत लग रहा हो लेकिन यह सच है। हमारे पाठक मित्रों से अनुरोध है  कि इस  रहस्य  को जानकार आप अपनी सोच को बदले । आपका अपना जीवन खुद बा खुद बदलने लगेगा।
                                       अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ।
संपर्क सूत्र :- डा.आर आर मिश्रा
मो. 9898630756
9328014099 नवसारी गुजरात

Saturday, May 25, 2019

अवचेतन मन को जागृत कर पायें सभी समस्यायों का समाधान ! आइये जाने कैसे ?

   अवचेतन मन को कैसे जागृत कर पायें सभी 
                     समस्यायों का समाधान

                    अवचेतन मन को कैसे जगाए अवचेतन मन की शक्ति क्या है ?
 और कैसे हम सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव करअपनी लाइफ में मनचाहे बदलाव ला सकते है? 
                               अवचेतन मन हमारे दिमाग का हिस्सा है जो मस्तिष्क को भेजे गए निर्देशों को अपने कार्यो आप किये जाने वाले कार्यो के समूह को सरंक्षित रखता है | इस तरह से अवचेतन मन को चेतन मन की तरह बार बार निर्देश भेजने की जरुरत नहीं होती है | मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन को रचनात्मक, कलात्मक और प्रेरणात्मक स्त्रोत के रूप में मानते है | जो हमें हमेशा नए कार्य के लिए प्रेरित करता है | आज जब अवचेतन मन को लेकर पूरी दुनिया जागरूक बनती जा रही है। एक सामान्य इंसान सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी में देखने लायक बदलाव कर सकता है। इसके लिए खुद पर विश्वास की आवष्यकता मात्र है । अगर आप ज्यादा धनवान ज्यादा खुशहाल होना चाहते है तो आपको बस अपने अवचेतन मन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर देखिये अपनी जिन्दगी में क्रन्तिकारी परिवर्तन की शुरुआत। अवचेतन मन को जाग्रत कर अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आपको निम्न परिवर्तन करने पड़ेंगे। 
                मन की शंका का समाधान खुद करे और खुद पर विश्वास बढ़ाये ( चेतन मन ) अपने अवचेतन मन में बदलाव करे ( ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने ) बदलाव को अपने जीवन में उतारे। ( अवचेतन मन को creative बनाए रखे ) सफलता के लिए अपने अवचेतन मन में बदलाव लाकर हम में से ज्यादातर जो भी फैसले लेते है। उन्हें गलत या सही में फर्क नहीं कर पाते है । जब मन में शंका चलने लगती है तो अवचेतन मन सही से कार्य नहीं कर पाता है। किसी फैसले को आपका चेतन मन अवचेतन मन को अगर सही बताता है तो वो उसके लिए सही है अगर गलत बताएगा तो गलत है। उसका खुद का कोई वजूद नहीं है और इसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं। इसलिए पहले चेतन मन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे. जिससे आप जो फैसला ले वो सही सही अवचेतन मन स्वीकार करे और कार्य में सफलता हासिल होने लगे। लम्बे समय तक अवचेतन मन को जाग्रत कैसे रखे।। आप जो सोचते है वो आप कर सकते है लेकिन खुद पर विश्वास न होने की वजह से आप उतना नहीं कर पते है जितना आप कर सकते है। एक तरह से खुद पर अविश्वास आपके कार्य को वही तक होने देता है जहां तक आप सोचते है | जैसे की आप एग्जाम में 80% ला सकते थे  मगर आपको खुद पर विश्वास नहीं आपके मन में इसको लेकर शंका हुई की आपके सिर्फ 60% तक ही बन सकते है तो यकीन मानिये आपके 60% ही बन पाएंगे । क्या आप ऐसा चाहेंगे नहीं! इसके लिए पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसके नतीजे निर्धारित करते है की आप कामयाब होंगे या फ़ैल इसलिए पहले से ही परिणाम न सोचे पहले कोशिश करे लेकिन याद रखे आपका कार्य सही होना चाहिए। सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव करने से पहले इन बातो का ध्यान रखना चाहिए। योगनिद्रा से सूक्ष्म शरीर की यात्रा में प्रवेश का अद्भुत और सरल अभ्यास ये बात साफ है की जितना आप अपने कार्य को लेकर सकारात्मक रहेंगे आपके कामयाब होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे जितना ज्यादा सकारात्मक विचार उतना ही ज्यादा सफलता । आप एक बार अपने मन की शंका को दूर कर लेते है इसके बाद इसे आपको ज्यादा creative औरसकारात्मक विवचार में बदलना पड़ता है. इसे आप अपनी क्षमताओं से अपने कौशल से और दूसरे लोगो द्वारा सराहे जाने से कर सकते है। याद रखे हर किसी में ( आपमें भी ) अपना एक हुनर है एक कौशल है क्षमता है जो किसी के पास नहीं. दैनिक डायरी लिखना जिसमे आप अपने मन की बात को शब्दों में बयां कर सके वो बाते जिन्हे आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते है | इससे आपको सकारात्मक होने में मदद मिलेगी । क्योंकि इससे आप जब भी नया करेंगे आपके पुराने कार्य आपको याद दिलाते है ।की आप उस वक़्त कितने सकारात्मक थे | जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे उसे अपने द्वारा किये गए अच्छे कार्य से बदल दे। इससे आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा | अपनी सफलता के रास्तो के मायने बदले ( चेतन मन में बदलाव ) अवचेतन मन से पहले चेतन मन को सफलता के लिए तैयार करना पड़ता है लेकिन आपकी सफलता के parameter क्या है.? अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको उसके लिए एक systematic प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी | पहला आपका कार्य उतना बड़ा हो जितना आप कर सके ये नहीं की आप छोटे से लेवल से शुरू हुए है और आपका उद्देश्य उच्च कोटि का हो गया | दूसरा आपके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास एक systematic way हो जो आपका उद्देश्य पूरा करने में मदद करे | तीसरा आपका उद्देश्य एक साथ कभी पूरा नहीं होता इसलिए उसे छोटे छोटे भागो में विभाजित कर कार्य को पूरा करने का प्रयास करे । जिससे आपके ऊपर कार्य का दबाव नहीं पड़ता है । और कार्य पूरा भी हो जाता है| 
योगनिद्रा से सूक्ष्म शरीर की यात्रा में प्रवेश का अद्भुत और सरल अभ्यास सफलता के लिए अवचेतन मन मे बदलाव : -  अवचेतन मन को कार्यानुसार ढालना चेतन मन को शंका रहित और साफ कर लेने के बाद हम बढ़ते है अवचेतन मन की और। अवचेतन मन को कार्य के हिसाब से ढाल लेना एक कला है जो इसे जान गया वो कभी असफल नहीं होता है। इसके लिए छोटे छोटे उपाय को ध्यान में रखे और आप भी ऐसे कर पाने सफल हो जाते है आइए देखे क्या है वो उपाय ।
 1)   अपने माहौल को बदलने के लिए अपनी सोच बदले आपके सोचने का तरीका आपके चारो और के माहौल को आपके अनुसार बनाता है सोचने में अजीब है लेकिन सच्चाई यही है जब आपका मन अच्छे विचारों से भरा होता है और आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। दिन में अगर कुछ नकारात्मक घटे तो भी आपका अवचेतन मन उसे सकारात्मक सोच से बदल देता है। इसलिए सबसे पहले खुद को बदले दुनिया अपने आप बदलेगी। याद रखें आप दुनिया को नहीं बदल सकते अगर आप अपने आसपास के माहौल से परेशान है तो अपने अवचेतन मन में बदलाव करे ताकि सफलता के लिये अवचेतन मन में बदलाव  हो और आप इस स्थिति से बाहर निकल सके। 
 2) अपनी पुराणी आदतों में बदलाव करे अवचेतन मस्तिष्क स्वतः निर्देशों पर कार्य करता है । इसलिए आपके द्वारा दैनिक जीवन में किये जाने वाले कार्य उसे प्रभावित करते है। आपकी आदतों के अनुसार ही आपका अवचेतन मन आपके मन को modify करता है । . इसलिए खुद में बदलाव करे आपकी आदतों में बदलाव लाए जिससे आपका अवचेतन मन सही तरीके से आपके लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सके.। आपके द्वारा किये गए छोटे छोटे बदलाव आपके अवचेतन मन बड़े प्रभाव डालते है। आपके कार्य करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करे इससे आपका अवचेतन मन नए कार्य से कैसे interact करता है आपको बदलाव का पता चल जायेगा।
 3.) खुद को नए विचारों के लिए मुक्त करे जब आपको पता चलने लगता है की कैसे आपका अवचेतन मन आपके किये गए व्यव्हार के आधार पर आपको प्रभावित करता है आप अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाना शुरू कर दे। ये शुरू में वक़्त लेगा लेकिन आपकी सोच को बदल देगा कार्य को करने के नए नए सुझाव आपके मन में बनने लगेंगे। इसके बाद जब भी आप पाते है की आपका मस्तिष्क दी गई स्थिति को विकृत कर रहा है तब अपने अवचेतन मन को उस विकृत नजरिए से दुनिया में खुद को प्रभावित होने से रोक सकते है  । यानि आपकी सोच बदलते ही आप दूसरों से प्रभावित होना बंद कर देंगे. एक बार आप इसमें सफल होने लग गए आप खुद को अपनी जिंदगी में बड़े बदलावों के लिए तैयार कर पाने में सक्षम हो जाते है। सफलता के लिये अवचेतन मन में बदलाव  की एक प्रोसेस खुद को विचारो से ही मुक्त कर देना है। ये सबसे खास तकनीक है । जिससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है।
 4.) खुद अपने जीवन में बदलाव लाये खुद में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब आप कार्य के प्रति पक्का इरादा हो. इसलिए खुद जाने की क्या आपकी अब तक की जिंदगी सकारात्मक थी बदलाव लाने का मतलब है खुद को सकारात्मक बनाने वाले कार्यो से जोड़ना । उन्हें अपनी आदत बनाना। मसलन आप खुद को सकारात्मक रखने के लिए पॉजिटिव विचार पढ़ते है। और खुद में बदलाव लाते है ।  आप क्या चाहते है इसे जाने सफलता के लिये अवचेतन मन में बदलाव  के द्वारा। अगर किसी कार्य में सफल होना है तो खुद को तैयार कर ले खुद से पूछे जो आप चाहते है जो आपकी उस कार्य से आशा है फिर देखिये आपके मन में खुद-ब-खुद नए नए आईडिया आने लगते है. खुद को किसी कार्य में expert की तरह सोचने की बजाय उस कार्य की शुरुआत करना चाहिए । आप एकदम से किसी खास क्षेत्र में पॉपुलर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको पहले उस क्षेत्र में शुरुआती से कार्य करना पड़ेगा। खुद का सारा कौशल उस कार्य में लगाना होगा। अगर आप चाहते है की आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं तो आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनना शुरू कर दे। ये एक मंत्र है जो आपको कार्य में सफल होने में मदद करेगा। जब भी आपका मन भटके अपने आप से सवाल करे और नकारात्मकता हट जाएगी। क्यों की अपने चेतन मन से ही इन्हे साफ कर दिया था।
 5.) अपनी पूरी ऊर्जा को कार्य में लगा दे । अपने कार्य के प्रति जागरूक बने रहना आपको अपने कार्य में सफल बनाता है ।और अगर आप अपने कार्य से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते है तो आपकी ऊर्जा को भी focus करने के chance बढ़ जाते है। एक बार आप जान जाये की आप चाहते क्या है ? आपके मन में अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ideas और इमेज ( छवि ) बनना शुरू हो जाती है। आपका लक्ष्य प्राप्त होने के असर बढ़ जाते है।  आपका मस्तिष्क कार्य में आने वाली समष्या को तभी दूर कर पाता है जब आपकी पूरी ऊर्जा आपका पूरा ध्यान अपने कार्य से जुड़ा हो।
 6.) अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होकर कार्य करना अपने मस्तिष्क की सोच में बदलाव कर अपनी ऊर्जा को कार्य में केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को सफल बनाने के आधे मार्ग को स्पस्ट कर लेते है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है आधा रास्ता अभी बाकी है ।जो आपको ही पार् करना है। अपने मस्तिष्क में बदलाव कर आप खुद असफल होने डर को दूर कर लेते है मगर आपको कार्य भी तो करना पड़ता है।

                    अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें :-

 डा.आर.आर.मिश्रा 
 आयुर्वेद योग ध्यान आध्यात्मिक चिकित्सा केन्द्र 
अलकापुरी सोसायटी, पोष्ट :- नवसारी कृषि युनिवर्सिटी 
विजलपोर, नवसारी  (गुजरात)
 मो. 9328014099    / 9898630756 www.lokrakshak.org

સુરતમા માસુમ વિદ્યાર્થીઓના જીવન મોતમા તબ્દીલ કરનાર અધિકારીઓને સજા ક્યારે..? નવસારી જિલ્લાના નેતાઓ અને અધિકારીઓ સબક લઈ સુધરશે ખરા...?

સુરતમા માસુમ વિદ્યાર્થીઓના જીવન મોતમા તબ્દીલ કરનાર અધિકારીઓને સજા ક્યારે..?
    નવસારી જિલ્લાના નેતાઓ અને અધિકારીઓ સબક લઈ સુધરશે ખરા...?


સુરતમાં સરથાણ ખાતે આગ થી ૨૦થી વધુ માસુમ નાગરિકોની વિદ્યાર્થીઓની મોત થયુ છે. વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે સૂરત શહેર વિકસિત શહેરમાં આજે જમીની હકીકત થી પર્દાફાશ થયુ છે. આજે શાસન અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓની મિલીભગતનો નાગરિકો માસુમ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનુ જીવન આપી ચુકતે કર્યુ છે. અને સરકાર અજુ સુધી તપાસની વાતો કરી છટકબારી કરી માત્ર રૂપિયા થી ભરપાઈ કરી રહી છે. એમાં કોઈ નેતાનો સ્વજન કે પરિવારનો નથી. એમાં શું તપાસ કરવાનુ છે.? ખબર જ છે .. એના સંબધિત તપાસ અધિકારીઓ એની કચેરી માં જ છે..? જે જે અધિકારીની જવાબ દારી છે .એવા દરેકના  ઉપર આઇપીસીની કલમ મુજબ પહેલા જેલ માં મોકલી આપવો જોઈએ. ભ્રષ્ટાચારનો અંત કરવા માટે એક જ વ્યક્તિ છે. એ ફકત અને ફકત છે શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી.. એમનો જ કાયદો દેશ માં અમલીકરણ કરવો આજે ફરજિયાત કરવો જોઈએ. જેટલા માસુમોની મૌત થઈ ઓછા માં ઓછું એટલા  જવાબદાર અધિકારીઓ કોન્ટ્રાક્ટરો ઈજનેરો તત્કાળ જેલ માં મુકી દેવો જોઈએ.પછી એ કારકૂન હોય કે કલેકટર, નેતા હોય કે અભિનેતા.. નગરસેવક હોય કે મંત્રી..*પરંતુ એ કૌણ કરી શકે .. હમામ મે સબ નંગે ... તપાસની પ્રક્રિયા લાબું ચાલશે અને છેલ્લે ઢાક કે તીન પાત..*હવે મોત ઉપર રાજનીતિ થશે.અને એની કીમત અલગ અલગ વિભાગના  અધિકારીઓ વસૂલ કરશે..*
         નવસારી જિલ્લાના નેતાઓ અને અધિકારીઓ                    સબક લઈ સુધરશે ખરા...?

નવસારી જિલ્લામાં આજે વર્ષોથી ઠેર ઠેર પાચ થી દસ માળની હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગો બનાવવા માં આવી રહી છે. પરંતુ મોટા ભાગની બિલ્ડિગો માં આગ ઓલવવા માટે સુવિધા છે કે કેમ..? કાયદેસર અહી નગરપાલિકાઓ માં તપાસ કરનાર અધિકારી જ નથી. અને અધિકારીઓ અહીં કરોડો રૂપિયા ના કૌભાંડ કરવામાં પોતાના માઈન્ડ વધુ પ્રમાણમાં વાપરે છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે નગરપાલિકાઓ માં આજે વર્ષોથી પાચથી  દસ માળ સુધી આગ ઓલવવા માટે એક ફાયર ફાઈટર નથી. વારંવાર મીડિયા દ્વારા અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં શાસનના નેતાઓ અને  પ્રશાસન ના અધિકારીઓ મોટા ભાગે વિકાસ ફાઈલો માં જ પદ્ધતિસર કંપલીટ રાખે છે. હવે માસુમ બાળકો નો જીવન બલિદાન થી નવસારી જીલ્લાને પણ સબક લેવો જોઈએ..

Thursday, May 23, 2019

નવસારી દક્ષિણ ગુજરાત બીજ કંપની લીમીટેડ માં અનલીમીટેડ ઈમાનદાર અધિકારીઓ..!

*DGVCL નવસારી ગ્રામ્ય અને શહેરી વિભાગ ના અધિકારીઓ ની કામગીરી દુર્ભાગ્ય પૂર્ણ અને શરમજનક...*
*નવસારી ગ્રીડ અને નવસારી શહેર ના કાર્યપાલક ઈજનેરો પોતાની કચેરી માં જ આરટીઆઈની અમલીકરણ કરાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી શ્રી ચૌધરી સાહેબ ભ્રષ્ટાચાર રોકવા બદલે પોતે સંડોવાયેલા હોય જેથી માહિતી આપવા માં છટકબારી કરી રહ્યા છે. એક આરટીઆઈ ના જવાબ માં નવસારી ના બદલે સુરતના માહિતી મોકલી આપેલ છે. અને વર્તુળ કચેરી ના અધી.કાર્યપાલક ઈજનેર ભ્રષ્ટાચાર ની તપાસ કરાવવા બદલે તારીખ પર તારીખ શા માટે આપી રહ્યા છે.એ અહીં લખવા શબ્દો સાથે વિશ્વાસ ઘાત કહેવાશે. પરંતુ સમજવું અઘરું નથી. એમનીજ કચેરી થી મળેલ માહિતી મુજબ વલસાડ જિલ્લાના વર્તુળ કચેરી ના મુખ્ય અધિકારી શ્રી પોતે એક મુદ્દો સાથે સંકળાયેલા છે. જેથી ભ્રષ્ટાચાર મામલે તપાસ કરવા ફકત તારીખો જ આપી શકે.  હવે સમાચાર ની ગંભીરતા થી નોધ લઈ તત્કાળ માહિતી અધિકાર ની અપીલ સાથે ગાધી નમક સત્યાગ્રહ દાડી માં ખોટી રીતે કરેલી લૂટ ની તપાસ કરાવશે કે સહભાગિતા કરશે .એક સામાન્ય ગરીબ ના બિલ બાકી હોય ત્યારે આખી ટીમ કનેકશન કાપવા આવી જાય છે હવે કરોડોના બિલ બાકી છે એક નોટિસ પણ આપવામાં કેમ છટકબારી કરે છે.એમને એટલી હિમ્મત કેમ નથી એનો એકજ કારણ છે ભ્રષ્ટાચાર નો બિલ માગી શકે નહીં. સૌથી મોઘુ પાવર એવા અધિકારીઓ જ છે. ગુજરાત સરકાર કાયદેસર તપાસ કરાવશે ખરા..*
લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948, ગુજરાત વર્તણુક સેવા નિયમો 1971 નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ 1996 , માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 વગેરે અમલીકરણ કરવા અને કરાવવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓ નો મૌનવ્રત કે અમલીકરણ કરાવવા માં જોખમી ...

Sunday, May 19, 2019

ट्राईबल सब प्लान प्रायोजना वहीवटदार कचेरी वांसदा नवसारी आरटीआई के भंवर में..! जांये तो जांये कहां ..?

ट्राईबल सब प्लान - प्रायोजना वहीवटदार कचेरी वांसदा नवसारी आरटीआई के भंवर में..!
युटीसी,सीसी,के साथ 
पक्का बिल गायब    
 जांये तो जांये कहां ..? 

    भारत देश के सर्वोत्तम विकसित गुजरात प्रदेश की संस्कारी ऐतिहासिक नगरी  नवसारी जिले में आदिवासियो गरीबो मध्यम वर्गीय एवम किसानो के विकास उत्थान के लिये एक कार्यालय जिसे प्रायोजना वहीवटदार की कचेरी के रूप में रचना की गयी है। जो लगभग 45 वर्ष पहले से कार्यांवित है। जिसकी शुरूवात लगभग 1976-77 में की गयी।  जिसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के आदिवासियों गरीबो किसानो एवम आर्थिक पिछडो की सर्वांगी विकास के कार्यों में सहभागीता है। और यहां गुजरात सरकार दिल खोलकर खर्च कर रही है। वर्ष 2016-17 में ही यहां 5618 लाख रूपये सरकार ने खर्च किये। इसी प्रकार आज 45 वर्ष से गुजरात सरकार खर्च कर रही है ।
पर्यावरण और मानव अधिकार संस्था में आ रही फरियाद की जमीनी हकीकत जानने के लिये सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार एक सूचना सदर कचेहरी में दिनांक 03/12/2018 को मागी गयी। और जैसा कि नियम के मुताविक 30दिन में सूचना देना अनिवार्य होता है । परंतु सदर कार्यालय के सूचना अधिकारी किसी भी हालत में सूचना देना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाडी मारना समझकर कोई भी सूचना देना अनिवार्य न समझकर सूचना नही दिये। सूचना अधिकारी सूचना न देकर होने वाली फरियाद को मजबूती दे बैठे। और नियमो के मुताबिक प्रथम अपील की गयी और सुनवाई भी हुई। सदर कचेरी के प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कर्ताधर्ता ही थे । और सभी सूचनाए मुफ्त में देने के अलावा कोई चारा न होने के कारण हुक्म भी दिये। अब सूचना देने बारी आयी और शुरूवात हुई किये गये कामो में भ्रष्टाचार के पर्दाफास होने का । मिली सूचना के अनुसार 
 गुजरात सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही खर्च करने में फाईलो के अनुसार नही पायी गयी। अब बारी आयी कि क्या हकीकत में फाईलो में पायी गयी कीमत उन गरीबो तक किसानो तक आदिवासीयों तक पढ रहे विद्यार्थियो तक पहुंची भी है और जो फायदे दिये गये उनकी सत्यता जानने की । सदर कार्यालय में अब तक मिली सूचना के आधार पर अरबो रूपये जिसे गुजरात सरकार ने विकास और उत्थान के लिये दिये हैं। उसमें लगभग ज्यादातर कामो में काम की सत्यता के लिये कम्प्लीशन सर्टीफिकेट और सरकार के नियमानुसार पक्का बिल ही पिछले 3 वर्षो मे नही लिये गये और न ही इसकी कोई जांच पडताल की गयी है । जब कि गुजरात माहिती अयोग कमिश्नर के हुक्म के मुताविक प्रथम अपील सत्ता अधिकारी एक सुपर विजन अधिकारी भी हैं। और यदि मागी गयी सूचना अरजदार को दिये गये हुकम के मुताबिक न मिले फिर सभी सूचनाए खुद ही मगाकर अपने कार्यालय से पूरी करे और उच्च अधिकारी को सूचना अधिकारी के उपर कायदेसर कार्यवाही के लिये जानकारी भी दें । वैसे इन सभी सरकार के नियमों की झेरोक्ष  नकल प्रथम अपील अधिकारी को अरजदार द्वारा रूबरू भी दिया गया है । 
      युटीसी,सीसी,के साथ 
        पक्का बिल गायब  
नवसारी जिले के प्रायोजना वहीवटदार कचेरी  ट्राईबल सब प्लान वांसदा  से मिली सूचना में युटीसी  और सीसी (पूर्तता कम्प्लीशन सर्टीफिकेट ) के साथ पक्का बिल सरकार के नियमानुसार नही पाये गये। और देखने वाली बात तो यह है कि सदर कचेरी द्वारा सभी सूचनाए होनी चाहिये और वही से दी जानी चाहिये । परंतु  सदर कचेरी द्वारा कायदेसर सूचना न देकर  नवसारी जिले के सभी अमलीकरण अधिकारीओ के कार्यालयो में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक सूचनाओ को देने के लिये पत्र भेजा गया । और नवसारी जिले के सभी अमलीकरण अधिकारी सूचना न देकर अपनी जान बचाने के लिये प्रायोजना वहीवटदार कचेरी  ट्राईबल सब प्लान वांसदा के सूचना अधिकारी को जमकर लताड रहे है । 
गरीबो आदिवासियो,किसानो का रूपया अधिकारीयों ने 
         जम कर लूटा-
अब जांये तो जांये कहां ..? 
नवसारी जिले के प्रायोजना वहीवटदार कचेरी  ट्राईबल सब प्लान वांसदा के साथ नवसारी जिले के सभी अधिकारियों जिन्हें गरीबों किसानों आदिवासियों दलितों एवम छात्रों के शिक्षा आरोग्य की जवाबदेही थी । ऐसे सभी अधिकारियों ने मिली जानकारी के अनुसार जम कर लूटने के आधार मिल रहे हैं। सबसे बडी़ देखने वाली बात यह है कि यही अधिकारी गण सरकार की योजना मे सरकार के साथ पक्का बिल लेकर सामान खरीदी करने मे बहुत चिल्ला  चिल्ला कर सलाह देते हैं। आज जब इन अधिकारियों के फायदे गरीबो को लूटकर अपने पास रखने  और सरकार को चूना लगाने का मौका मिला । फिर यही अधिकारी पक्का बिल लेने की जरूरत क्या देखना भी भूल गये।  और सबसे गहरी समस्या देखने मे आयी कि ज्यादातर अधिकारी भी उसी वर्ग से आते हैं। अपनो को अपनो ने ही लूट लिया । अब पर्यावरण मानव अधिकार संस्था द्वारा जब बिल मागा जा रहा है फिर एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को पाक पवित्र बताने मे हर तरीक़े अपना रहे है। कि शायद इनके उपर अब कोई चमत्कार होगा। शायद यहां प्रायोजना वहीवटदार के मुख्य अधिकारी श्री अपनी और जिन्हें इस कार्यालय से जो मिला उसे अपना समझते समझते भूल गये कि यह किसी और के लिए हकीकत मे है। और ए सभी अधिकारियों को आज जब इसे पढ रहे है जरूर बार बार पढे ताकि उन्हें याद ही नही उनके अवचेतन मन मे प्रवेश हो जाये ताकि भूल न सके कि वह हर नागरिक जिसे वेतन मिलता है वह सिर्फ और सिर्फ नौकरशाह की संज्ञा मे ही नहीं सिर्फ नोकर है। अब चाहे  शासन मे हो या प्रशासन में । अब बिल जब मागा जा रहा है सीसी युटीसी मागा जा रहा है । जिन गरीब किसानों को आपने दिया है उनकी सूची मागी जा रही है । अब भागदौड़ देखी जा रही है। अब अधिकारी गण की हालत जाये तो जाये कहां ....
        

Saturday, May 18, 2019

નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ (નૂડા) માં નકલી માહિતી અધિકારી ઝડપાયો..! ગૈરકાયદેસર બાંધકામોના જવાબ અને કાયદેસર તપાસ કૌણ કરશે..?

નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળના તપાસ અધિકારીઓની કામગીરી કાબીલેતારીફ કે .....? 
સરકાર બદનામ કરવા માટે નુડાના તપાસ અધિકારીઓ કમરકશી ..! જવાબદાર કૌણ...?

નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ (નુડા) માં આરટીઆઈ લકવા ગ્રસ્ત ...?

આજે 14 વર્ષે પૂર્ણ થતા નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં જેનો મુખ્ય કારોબારી અધિકારી નવસારી જિલ્લાના સમાહર્તા તરીકે પોતે કલેકટર શ્રી છે. ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રી આર આર વરસાણીના હુકમની એસી તૈસી કરવામાં આવી રહ્યો છે.આજે ચાર વર્ષ થી સદર કચેરી કાર્યરત છે.માહિતી અધિકારના કાયદા મુજબ 100 દિવસ માં તમામ કાયદાઓ અમલમાં લાવો ફરજીયાત છે. છતાં આજ સુધી સદર કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારી કલેકટર નં. 2 છે.એક પ્રાંત અધિકારી તરીકે પણ ફરજ બજાવે છે.પોતે એક કાયદા કાનૂનનો મહાન તજજ્ઞ અને વિશેષ અનુભવી માને છે. એમની કચેરી મા જ આજ સુધી માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ જાહેર માહિતી મદદનીશ અપીલ અધિકારીના એક બોર્ડ લગાવી શક્યા નથી. નાગરિક અધિકાર પત્ર લગાડવો ગુન્હો સમજે છે.
                         23 જાન્યુવરીના રોજ ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રી નવસારી કલેકટર શ્રીને પક્ષકાર બનાવી હૂકમ કરેલ છે કે નવસારી જિલ્લાની તમામ કચેરીઓમાં પીએડી અદ્યતન કરવા માટે વ્યવસ્થા કરવો. નુડાના એવા જ અધિકારીઓ સરકાર અને કલેકટર શ્રીને પણ બદનામ કરી છે. એમની જ કચેરી માં આજે તપાસ અધિકારી ઓની પોલ વહાર આવી છે. તપાસ અધિકારીઓ પોતે એક આરટીઆઈ એકટીસ્ટ સામે પોતાના નામ જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકે લખાવી અને એની તપાસ કરતા  નકલી જાહેર માહિતી અધિકારી સાવિત થયા છે. એવા નકલી જાહેર માહિતી અધિકારીઓને કલેકટર શ્રી મળેલ સત્તા મુજબ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી બરતરફ કરી તપાસ કરાવશે ખરા..? નકલી જાહેર માહિતી અધિકારીઓને સરકારના સેવાલય માં સેવા અપાવી શકશે ખરા..? વિજલપોર નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બાધકામોની ભરમાર છે.જેના માટે સત્તા પાર્ટીના નગરસેવકો સાથે વિરોધ પક્ષ ના નેતાઓ દ્વારા કલેકટર શ્રીને ગેરકાયદેસર વિજલપોર નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં બાંધકામો બાબતે લેખિતમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી છે. માનવાધિકાર સંસ્થાના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ  દ્વારા કલેકટર શ્રી નવસારીને તપાસ કરવા માટે અરજી કરવા માં આવી. સાથે સાથે મળેલ માહિતી મુજબ એક આરટીઆઈ દ્વારા પણ એજ  માહિતીઓ માગવામાં આવી. જેના અનુસંધાન માં આજે તારીખ ૧૭/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ આરટીઆઈના નિરીક્ષણ માં નુડાના તપાસ અધિકારીઓના આરટીઆઈ નિરીક્ષણ માં પર્દાફાશ થયા છે. તપાસ અધિકારીઓ આરટીઆઈ નિરીક્ષણ માં પોતે કબુલાત કરી છે કે કાયદેસર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. કલેકટર શ્રી દ્વારા તપાસ માટે સોપવામાં આવેલ અરજીનો તમાસા બનાવી નાટક કરી રહ્યા છે. ફકત નાટક કરી અરજીનો જવાબ ગુમરાહ કરવા માટે તપાસ કરી જવાબ માં ફકત ગુમરાહ કરતી નોટિસ આપેલ છે. નકલી  જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી પોતે એમા પણ નકલી અને ખોટી રીતે તપાસ કરી છે. તારીખ 9/12/15 ના રોજથી વિજલપોર નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં બાંધકામોની પરવાનગી આપવા માટે કાયદેસર સદર કચેરી જવાબદાર હોવા છતા રહમરાહે કોઈ પણ લાયકાત અને અનુભવ વગરના વિજલપોરના મુખ્ય અધિકારી જેનો વારંવાર ભ્રષ્ટાચાર માં પર્દાફાશ થયેલ છે.એક આરટીઆઈ દ્વારા પર્દાફાશ થયેલ છે કે એમની પાસે કોઈ કાયદેસર ડિગ્રી કે કિફ ઓફિસર માટે લાયકાત પણ  નથી. ગાધીનગરની મુખ્ય કચેરીના આદેશ અને નવસારી લેબર કમિશનર દ્વારા લધુત્તમ માસિક વેતન ધારાની અમલવારી ન કરવા માટે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ફોજદારી કેસ માટે છેલ્લે નોટિસ પણ આપવામાં આવેલ છે.મળેલ માહિતી મુજબ વિજલપોરના મુખ્ય અધિકારી જેને ટુંક સમય પહેલા જ સત્તા પક્ષના નગરસેવકો દ્વારા કચેરી માં પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી પાછળના દરવાજા થી બહાર કાઢવામાં આવેલ હતો . હવે એવા મહાન કાયદા કાનૂનનો અપમાન કરનાર નગરસેવકો માં ફુટ કરાવી ઝગડો ફસાદ કરાવનાર અધિકારી પાસે જેમની પાસે બાધકામની પરવાનગી માટે કોઈ સત્તા નથી. એવા અધિકારીઓ પાસે ન્યાય મેળવવા માટે નોટિસ આપી નુડાના તપાસ અધિકારીઓ અરજદારો અને વિજલપોર નગરસેવકોને જવાબ આપશે...? સૂત્રોના હવાલેથી મળેલ માહિતી મુજબ સદર અરજી માં દરેક બાધકામો ખરેખર ગૈરકાયદેસર છે. કોઈ પણ પરવાનગી વગર બાધકામો થઈ રહ્યા છે. નિરીક્ષણ માં એક પણ ગેરકાયદેસર બાધકામોની પરવાનગી આપી શકયા નથી.અને એમાં તપાસ કરનાર અધિકારીઓની મૂક સંમતિ છે. જે અહીં લખી શકાય નહીં. કાયદેસર તપાસ કરી શકે નહીં કેમ કે એમાં મોટા ભાઞે મોટા માથું છે. રાજકીય નેતાઓની પણ મિલીભગત છે.નિરીક્ષણ માં સાવિત થયેલ છે. એવા ઘણા બાધકામો સદર અધિકારીઓની મૂક સંમતિ થી ચાલુ હશે એમાં કોઈ શક નથી. નુડાના તપાસ અધિકારીઓ શ્રીઓ પોતે એક મુદ્દાના જવાબ માં કબુલાત કરી છે છેલ્લા એક વર્ષમા કાયદેસર કોઈ તપાસ કરેલ નથી.એમની જ શૈક્ષણિક લાયકાત માટે એમની પાસે કોઈ જવાબ નથી. ખરેખર કોઈ ડીગ્રી ડિપ્લોમા છે કે એ અધિકારીઓ રહમ રાહે કે પરમોશન અથવા પાછળના દરવાજે થી ભરતી થયેલ છે..? નિરીક્ષણ માં જવાબ અને કરેલ કામો થી સ્પષ્ટ થતો છે કે સદર અધિકારીઓ ફકત આર્થિક મદદ કરવા માટે જ નુડા માં નિમણૂંક કરવામા આવેલ છે.જેથી એમનો ટ્રાન્સફર પણ કરવા માટે વિચાર પણ કરવામાં આવતો નથી. તપાસ અધિકારીઓ ટાઈમ સર કચેરીમાં હાજર પણ રહેતા નથી. અને કયાં હોય એમની પાસે મિનીટ બુક માં નોધ કે અન્યોને ખબર હોતી નથી. તપાસ કરનાર સવાલના જવાબ માં કોઈ અરજદાર કે નેતા અરજી કરે પછી કલેકટર શ્રી તપાસ કરવા આદેશ કરે પછીજ એ અરજદારને ગુમરાહ કરવા માટે જ તપાસ કરે છે. ગૈરકાયદેસર બાધકામોની એક મોટી લિસ્ટ પુરાવા સાથે એક અરજદાર દ્વારા એક વર્ષ પહેલાં રજુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં નવસારી ટીડીઓ જવાબદાર છે . કાયદેસર કેસ કરવા બદલે તપાસ કરવા અને રિપોર્ટ કરવા બદલે અરજદારને ગુમરાહ કરવા માટે નવસારી તાલુકા વિકાસ અધિકારીને છેલ્લા એક વર્ષ માં ત્રણ નોટિસ આપી છતાં પરિણામ ડબલ ઝીરો . એવા નૂડા નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળના તપાસ અધિકારીઓ ધોળા દિવસે ભ્રષ્ટાચાર કરી નવસારી જિલ્લાના કલેકટર સાથે ગુજરાત સરકારને જાણી બુઝીને એક પ્લાન સાથે બદનામ કરી રહ્યો છે. હવે આ સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ નવસારી જિલ્લાના કલેકટર શ્રી એક અલગ ટીમની રચના કરી તપાસ કરાવે ત્યારે મોટો કોભાંડ બહાર આવશે જેમા કોઈ શક નથી. જે આજે અત્યંત જરૂર સાથે સમયની પણ માંગ છે.કલેકટર શ્રી કાયદેસર તપાસ કરાવશે કે  નવસારી નગરપાલિકાની જેમ ગુજરાત તકેદારી આયોગ કમિશનર શ્રીના હુકમની રાહ જોશે એ જોવાનું બાકી રહ્યું.....
      આજે નવસારી જિલ્લા કલેકટર શ્રી દ્વારા કરાવવા માં આવતી તપાસ નિષ્પક્ષ થતી નથી .   કે અરજદારો દ્વારા કે અન્ય સંસ્થાઓ કે પત્રકારો દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ કે  રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે કરવામાં આવતી અરજીઓ માં તપાસ કરાવમા નથી આવતી. એવા જ અધિકારીઓની ખોટી રીતે તપાસ કરવા થી મહાન અનુભવી જાબાઝ કલેકટર સાથે સરકાર પણ બદનામ થઈ રહી છે.જેનો પુરાવો હાલ માં ખાણ ખનિજ  વિભાગ નવસારી જ છે. કલેકટર શ્રી દ્વારા તપાસ સોપતા ખાણ ખનિજના અધિકારી શ્રી તપાસ કરી પછી વિઝલેન્સ તપાસ માં ખોટું સાવિત થયું.  વિદ્વાનો અને જાણકારોના મંતવ્યો નવસારી જિલ્લાના કલેકટર શ્રી સામે પણ સવાલિયા નિશાન લગાવી રહ્યા છે. જે ખરેખર દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. નવસારી જિલ્લા કલેકટર શ્રી પોતે એવી અરજીઓ ઉપર વેલા તકે ધ્યાન નહીં આપવા થી ગુજરાત સરકાર પણ બદનામ થઈ રહી છે.

Friday, May 17, 2019

गांधी के विचार ओशो की दृष्टि में - ओशो


मेरे प्रिय आत्मन,
पिछली चर्चाओं के आधार पर मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं एक मित्र ने पूछा है कि आप गांधीजी की भांति हरिजनों के घर में क्यों नहीं ठहरते हैं?
एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। जर्मनी का सबसे बड़ा पादरी आर्च प्रीस्ट एक छोटे-से गांव के चर्च का निरीक्षण करने गया था। नियम था कि जब वह किसी चर्च की निरीक्षण करने जाए तो चर्च कि घंटियां उसके स्वागत में बजाई जाती थीं। लेकिन उस गांव के चर्च की घंटियां न बजीं। जब वह चर्च के भीतर पहुंचा तब उसने उस चर्च के पादरी को पूछा कि मेरे स्वागत में घंटियां बजती हैं हर चर्च की। तुम्हारे चर्च की घंटी क्यों नहीं बजी? उस पादरी की आदत थी, कि वह कोई भी कारण बताए, तो उसका तकिया कलाम था, वह इसी में शुरू करता था, कि इसके हजार कारण है। उसने कहा–इसके हजार कारण हैं। पहला कारण तो यह कि चर्च में घंटी भी नहीं है। उस आर्च प्रीस्ट ने कहा, बाकी कारण रहने दो, उनके बिना भी चल जाएगा। यह एक ही कारण काफी
मुझसे आप पूछते हैं, मैं हरिजन के घर क्यों नहीं ठहरता? पहली तो बात यह कि मेरी दृष्टि में कोई हरिजन नहीं है। उसको ढूंढूं कहां? आदमी हैं। हरिजन नहीं हैं। गांधीजी की दृष्टि में हरिजन होंगे, इसलिए वह हरिजन का घर ढूंढूं लेते हैं। यह ध्यान रहे, अछूत और शूद्र बड़े अच्छे शब्द थे। यह हरिजन बहुत खतरनाक शब्द है। अछूत और शूद्र में एक चोट थी, एक दर्द था, एक पीड़ा थी। अछूत और शूद्र अपने को कोई कहने में घबराता था–बुरा मानता था। यह हरिजन बहुत खतरनाक शब्द है। इसे कहने में अकड़ मालूम पड़ती है, कि हम हरिजन है। बोल वही है। बीमारी का नाम बदल देने से बीमारियां नहीं बदल जाती है। और जहर के ऊपर शक्कर लगा देने से सिर्फ मरने की सुविधा हो जाती है। मरने में आसानी हो आती है। और कुछ भी नहीं होता। ये हरिजन जैसे शब्द बड़े खतरनाक है। किसी भी तरह से हरिजन को रिकग्नेशन देना हरिजन को बचाने की तरकीब है। चाहे उसको गाली दो, और चाहे सम्मान दो। और चाहे उसे छुओ मत और चाहे उसके घर ठहरने का आयोजन। करो। लेकिन हरिजन की स्वीकृति, रिकग्नेशन, कि यह आदमी हरिजन है, छूने योग्य नहीं है। इसके घर ठहराना जरूरी है, बड़ी ऊंची बात है। इन दोनों स्थितियों में हरिजन आता है और बचाया जाता है। हरिजन को मिटाना है–बचाना है।
लेकिन गांधीजी के साथ एक कठिनाई थी। बड़ी बीमारी–वह हिंदू नाम की जो बीमारी है, उसके वह बड़े प्रेमी थे। उसी बीमारी की यह छोटी संतति, यह जो हरिजन है। यह जो शूद्र है। अदभुत है। उसी बड़ी बीमारी की पैदाइश है। उस बड़ी बीमारी को तो वह बचाना चाहते थे और उसी बड़ी बीमारी के भीतर इस छोटी बीमारी के लिए भी कोई समझौते का रास्ता खोजना चाहते थे। सच तो यह है, कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सारी बीमारियां मिटनी चाहिए। और जो लोग हिंदू समाज के भीतर दुःखी अनुभव करते थे उन्हीं हिम्मत जुटानी चाहिए, कि वह कहें कि हम हिंदू नहीं है। क्या जरूरत है उन्हें हिंदू होने की? हिंदू होने से उन्हें क्या दिया है? लेकिन अगर वे हिम्मत भी जुटाए कि हिंदू नहीं है, तो वह कहेंगे कि हम मुसलमान होते है। हम ईसाई होते है। हम बौद्ध होते हैं। एक जेल से छूटे नहीं कि वह फौरन पूछते हैं कि हम किस जेल में जाए? अंबेडकर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा कि छोड़ दो हिंदू धर्म। लेकिन हिम्मत पूरी नहीं है वह भी। अंबेडकर ने इधर हिम्मत जुटायी–तत्काल दूसरे जेल में भिजवा दिया। हो सकता है–दूसरा जल थोड़ा कम्फर्टेबल हो। कम्फर्टेबल जेल और खराब होते हैं। क्योंकि उनको छोड़ने का मन भी हनीं होता। हिंदू से हटो–बौद्ध हो जाओ। ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। वह भी सब पागल घर हैं। भी एक पागल घर है, हरिजनों को–अछूतों को, शूद्रों का, मुक्त हो जाना चाहिए सब जेलों से। कह देना चाहिए–हम सिर्फ निपट आदमी है। और हम किसी के साथ जुड़ते नहीं। लेकिन वह भी उत्सुक हैं कि उनको हरिजन माना जाए। वह भी बड़े उत्सुक हैं कि उनको सम्मान दिया जाए हरिजन होने का। अपमान उन्होंने काफी झेल लिया है, अब बदले में सम्मान चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे–अपमान हो या सम्मान हो। हरिजन होने से आदमी आप नहीं हो सकते हैं।
और इस समय दुनिया को आदमियों की जरूरत है। एक प्रयोग करना चाहिए, कि हम कारागृह में बाहर होंगे। जब तक पृथ्वी पर इतने हिम्मतवर लोग कुछ इकट्ठे नहीं होते जो सब जेलखानों को इंकार कर दें, और कहें कि हम बस सिर्फ आदमी है। यह हिंदुस्तान की सरकार है। सिकुलर कहलाती है अपने को।  धर्म निरपेक्ष कहलाती है। लेकिन यहां भी नौकरी के फार्म पर लिखा रहता है–आपका धर्म क्या है? क्या पागलपन है? धर्म पूछने को जरूरत क्या है? एक आदमी का आदमी होना काफी है। स्कूल में भर्ती करो लड़के को, तो फार्म में, लिखा रहता है कि धर्म क्या है? यह क्या पागलपन है? धर्म पूछने की क्या जरूरत है? आदमी होना काफी है। सेंसेस होगा मुल्क की मतगणना होगी जनगणना होगी–उसमें भी भरा रहेगा–कौन किस धर्म को मानता है? फिर यह बेईमानी की सिकुलरेज्म है। यह कोई ठीक सिकुलरेज्म न हुआ। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है कि हम इस देश आदमी को सिर्फ आदमी मानते हैं। और हम कोई दूसरी सीमा और कोई विशेषण उसके ऊपर नहीं लगाते। अगर थोड़ी हिम्मत जुटायी जाए तो हिंदुस्तान आदमियों का समाज बन सकता है। लेकिन सब तरफ वही आदमी और आदमी के बीच दीवार खड़े करने का बड़ा आग्रह है। गांधीजी ने कितनी मेहनत की जिंदगी भर कि हिंदू-मुसलमान एक हो जाए। लेकिन पहले बीमारी को स्वीकार करते हैं। फिर एक करना चाहते हैं। पहले कहते हैं–हिंदू भी ठीक–मुसलमान भी ठीक। दोनों एक हो जाए। दोनों गलत है। और दोनों के एक होने की जरूरत नहीं है। दोनों के मिटने की जरूरत है। वह दोनों मिटेंगे तो आदमियत एक होगी। दोनों एक नहीं हो सकते। हिंदू-मुसलमान एक नहीं हो सकते। उनका हिंदू होना–मुसलमान होना ही उनका अंधा होना है। अलग होना है–पृथक होना है। हिंदू होने में ही दुश्मनी छिपी है। मुसलमान होने में दुश्मनी छिपी है। हिंदू-मुसलमान दोनों मिट जाए तो आदमियत एक हो सकती है। हिंदू-मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। अब मलेरिया-प्लेग एक हो जाएं तो फायदा थोड़ा होगा–और खतरा होगा। इनको मिटाने की जरूरत है। इनको एक करने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर गांधीजी वही-वही कोशिश करते रहे। सब बीमारियां के साथ समझौते की उनकी आदत थी। किसी बीमारी को मिटाने के लिए सीधा खयाल नहीं है। वही शूद्रों के साथ, हरिजनों के साथ चला सिलसिला।
एक और मित्र ने पूछा है, कि आपका शंकराचार्य वर्णाश्रम के संबंध में जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं–उस संबंध में क्या मत है?
मेरा क्या मत होता है, यह भी पूछने की जरूरत है। मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद डालने वाले सारे शास्त्र अपराधी हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह का ऊंच-नीच का विचार करने वाला कोई भी शास्त्र शोषितों के द्वारा लिखा गया होगा। वह किन्हीं ऋषि-मुनियों की बात नहीं हो सकती। और कोई भी, मनुष्य और मनुष्य के बीच, किसी भी तरह की ऊंच-नीच की धारणा को कायम रखना चाहता हो, तो वह किमिनल है–अपराधी है। एक चोर के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, एक हत्यारे के साथ हम जो व्यवहार करते हैं उससे भी ज्यादा सजग इस तरह के अपराधियों के प्रति होना आवश्यक है। क्योंकि एक चोर क्या नुकसान पहुंचा सकता है? इधर का पैसा उठाकर उधर रख सकता है। और क्या फर्क कर सकता है? एक घर की चीज दूसरे घर से रख आ सकता है। एक हत्यारा क्या फर्क कर सकता है? एक आदमी जो दस-बीस साल बाद मरता है उसे आज मार सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वर्ण-व्यवस्था जैसी बात की ताईद करता है और सिफारिश करता है, तो करोड़ों-करोड़ों लोगों के जीवन को नर्क बनाने का जिम्मेदार ठहरता है। ऐसे आदमी–ऐसे विचार–ऐसे शास्त्र–सब अनादृत होने चाहिए। उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
लेकिन यह मुल्क बहुत बेईमान है। शंकराचार्य पुरी के अगर कहेंगे, तो उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन जिन शास्त्रों के आधार पर वह कह रहे हैं उन्हीं शास्त्रों की पूजा चलती रहेगी। यह कैसा मूल्य है? ये कैसे लोग हैं। शंकराचार्य कहते है, तो उनका विरोध करते हैं आप। और जिन शास्त्रों के आधार पर वह कहते है उन शास्त्रों की पूजा जारी है। तो फिर समझ में आने पाला मामला नहीं दिखता। फिर कोई बेईमानी दिखती हैं। ऐसा दिखता है, कि समय की हवा बदल गयी, इसलिए शंकराचार्य का विरोध भी नहीं करते हैं। लेकिन चित्त नहीं बदला। इसलिए शास्त्र की पूजा भी करते हैं। शंकराचार्य का क्या कसूर है? इतना ही कसूर हो सकता है कि उनके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं मालूम पड़ती। शास्त्र ही उनकी बुद्धि है। और कोई कसूर नहीं मालूम पड़ता है। वे एक टेप रेकार्ड मालूम होते हैं। शास्त्र में जो लिखा है, वह दोहराते हैं। उनका क्या कसूर है? लेकिन सारा मुल्क उन पर टूट पड़ा। और उन सारे शास्त्रों की पूजा जारी रहेगी, तो फिर यह उचित नहीं है। यह अन्यायपूर्ण है। यह ठीक नहीं है। शास्त्रों से मुक्त होने की जरूरत है। सच तो यह है, कि अतीत से मुक्त होने की जरूरत है। क्योंकि उस अतीत ने ही यह सारी की सारी नासमझियां पैदा की। उस अतीत की जड़ें–वह जो बीत गया है हमारा अतीत का इतिहास है। उसमें इन सब रोगों के कीटाणु हैं। उसको तो हम गौरव से गौरवान्किृत करते हैं। उसका तो हम शोरगुल मचाते हैं पूरा। उसको तो हम चाहते हैं कि रामराज्य फिर से आ जाए। रामराज्य फिर से आ जाए तो फिर शंकराचार्य ठीक कहते हैं। फिर आप सब गलत कहते हैं। अगर रामराज्य फिर से आएगा, तो शूद्र होगा। और यह भी होगा कि कोई शूद्र वेद वचन नहीं सुन सकेगा। और शूद्र अगर वेद के वचन सुन लेगा, तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। बिलकुल डाला जाएगा। अगर रामराज्य लाना है तो इसकी तैयारी रखना। या फिर रामराज्य जैसी बेकार बातों मग मत पड़ना। गया सो गया। वह अब नहीं लौटाया जा सकता है। न लौटाने की जरूरत है। लेकिन हमारे मुल्क का पूरा चित्त अतीत से बंधा है। और सारी बीमारियां जो अतीत ने दी हैं उनसे हम छूटना चाहते हैं–और अतीत से छूटना नहीं चाहते। तो एक तरह की चीज, एक तरह की तनाव की स्थिति मुल्क के चित्त के सामने पैदा हो गयी है। और यह ध्यान रहे, यह मत सोचना कि हम ऐसा कर सकते है कि अतीत का जो अच्छा है वह बचा लें। और जो बुरा है वह छोड़ दें। इसे थोड़ा समझ लेना।
हर समय एक आर्गनिक यूनिटी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की आंखें बहुत प्यारी लगती हैं तो आंखें बचा लो। बाकी आदमी को जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी का हृदय हमें बड़ा प्यारा लगता है तो हृदय बचा लें। बाकी हमको नहीं जंचता–जाने दें। आदमी एक आर्गनिक इकाई है, इकट्ठी इकाई है। हर युग, समय, हर सदी, हर शास्त्र, हर विचार, हर धर्म एक आर्गनिक यूनिटी है। अगर जाएगा तो पूरा जाएगा। अगर बचेगा तो पूरा बचेगा। लेकिन हम इस मुल्क में यह कर रहे हैं–कि हम कह रहे हैं कि जो गलत है उसे छोड़ दें, जो ठीक है, उसे हम बचा लें। लेकिन जिस चित्त से वह ठीक पैदा हुआ था उसी चित्त से वह गलत पैदा हुआ था। वह गलत और ठीक किसी एक ही चीज के दो हिस्से हैं। और इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़े। हम हमेशा यह खयाल करते हैं कि कुछ अच्छा है, उसे बचाते चलें। कुछ बुरा है, उसे छोड़ते चलें। ऐसा नहीं होता। पिछली इकाई को छोड़ना होता है। नयी इकाई को जन्म देना होता है। पिता मरता है तो ऐसा नहीं होता कि पिता की खोपड़ी बहुत अच्छी थी इसलिए बेटे की खोपड़ी अलग रखो–पिता की खोपड़ी जोड़ दो। पिता पूरा मरता है। बेटा पूरा पैदा होता है। हर युग को पूरा मरना चाहिए, ताकि हर नया युग पूरा पैदा हो सके। अगर पुराने युग में से कुछ बचाने की कोशिश चलती है तो नए युग के हाथ-पैर पंगु हो जाते हैं–वह पैदा नहीं हो पाते। हिंदुस्तान बहुत दिन से इस मुश्किल में पड़ा हुआ है। पुराना यहां मरता ही नहीं हैं वे तो ठीक ही हैं–साफ हैं। लेकिन वे जो पुराने के पक्षपाती के विरोधी हैं, वे भी पुराने के पक्षपाती हैं। इसलिए इस मुल्क के मस्तिष्क में साफ-साफ नहीं हो पाता कि हम क्या करें? क्या न करें?
जो लोग शंकराचार्य का विरोध करेंगे और कहेंगे, शंकराचार्य गलत कहते हैं, वह भी शास्त्रों को उठाकर यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों में शूद्र नहीं है। लेकिन शास्त्रों में सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यह नहीं कहेंगे कि होगा शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों में हमें प्रयोजन क्या? कोई ठेका ले लिया है शास्त्रों ने, सदा के लिए कि हम उनसे बंध हैं? मनु महाराज ने कोई ठेका लें लिया है कि अब आने वाली दुनिया कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो सकेगी। मनु महाराज मर गए। उनका विचार भी मर जाना चाहिए। सब चीजें मरनी चाहिए, अगर जिंदगी को जिंदा रखना है। जैसे आदमी बदलते हैं, वैसे ही समाज, शास्त्र, विचार सब बदलने चाहिए। सभ्यता को भी करना सीखना चाहिए। और जो सभ्यता करना नहीं सीखती उसका नया जन्म होना बंद हो जाता है। सभ्यताएं भी मरती हैं। लेकिन इस देश में हमें यह खयाल है कि हमारी सभ्यता कोई बहुत अदभुत बात है। रोम मर गया, बेबीलोन मर गया, सीरिया मर गया, इजिप्त मर गया। हम? हम मरते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरे-मराए हो इसलिए मरते नहीं हों। सिर्फ मरा हुआ नहीं मरता है। ध्यान रहे मरे हुए आदमी को एक फायदा होता है, फिर नहीं मर सकता है। फिर मरने का सवाल ही नहीं है। जिंदा कौम मरती भी है, जन्मती भी है। जिंदगी का लक्षण है यह। युग मरने चाहिए, ताकि नए युग पैदा हो सकें। शास्त्र भी मरने चाहिए, ताकि नए शास्त्र जन्म ले सकें। विचार भी विदा होने चाहिए, ताकि नए विचार आ सकें। यह धारा बढ़नी चाहिए, रुक नहीं जानी चाहिए। लेकिन यह सब रुकी हुई है। शंकराचार्य कहते हैं, हमारी किताब में यह लिखा हुआ है। उनका भी दावा किताब का है। उनके विरोधी कहते हैं, नहीं, उस किताब का दूसरा मतलब है। लेकिन किताब के दोनों दावेदार हैं। ये दोनों दुश्मन हैं देश के। इनमें एक नहीं है दुश्मन। शंकराचार्य ही नहीं, वह दूसरा भी है। क्योंकि वह यह कहता है, नहीं लिखा। लेकिन अगर सिद्ध हो जाए कि लिखा है, फिर वह भी राजी हो जाएगा। पर किताब से मुक्त होने की हिम्मत किसी की भी नहीं है।
यह क्या मामला है? क्या हमारे पास कोई बुद्धि सोचने वाली नहीं है–जो हम उधार बुद्धि से ही सोचते रहें। क्या ऐसा कुछ हो गया है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब आगे कोई प्राप्त नहीं होना है? ज्ञान रोज आगे बढ़ेगा। जो कौम तय कर लेगी कि हम आगे नहीं सोचेंगे वह कौम सड़ने लग जाएगी। और ध्यान रहे, सभ्यता जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही पाखंडी हो जाती है। नयी सभ्यता में ताजगी होती है। नयापन होता है। ईमानदारी होती है। पुरानी सभ्यता बेईमान हो जाती है। उसका कारण है। अनुभव चालाक कर देता है। एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे में इनोसेंस होती है, निर्दोषिता होती है, ताजगी होती है। वही बच्चा जब सत्तर साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा तो चालाक हो जाता है। कनिंग हो जाता है। बूढ़ा आदमी और निर्दोष खोजना, जरा मुश्किल है। बच्चा और चालाक खोजना जरा मुश्किल है। और जो बच्चे और बूढ़े के संबंध में सच है वही नयी सभ्यता और पुरानी सभ्यता के संबंध में सच है। यह हमारी पूरी सभ्यता चालाक हो गयी है। इसके इतने अनुभव हैं कि अनुभवों ने इसे बेईमान कर दिया है। और अनुभवों का ढेर लगता चला जाता है। नई सभ्यताएं ताजी होती हैं। जिंदा होती हैं। ताकतवर होती हैं कुछ करने की हिम्मत होती है। हममें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। शूद्र जैसी सड़ी और गिरगिराई चीज को गिराने की हिम्मत नहीं। उसको भी हम पूछते हैं कि कैसे गिराए। उसको भी हम पूछते हैं कि शूद्र को हम कैसे मिटाए? शूद्र को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ मुल्क सोच ले, और शूद्र आज मिट गया। मिटाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा? शूद्र कोई टीबी, कोई कैंसर है कि कोई इलाज करना पड़ेगा? सिर्फ मान्यता है। एक आदमी शूद्र है, सिर्फ यह मान्यता है। मान्यता को मिटाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा? सिर्फ मान्यता छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन वह मान्यता भी नहीं छोड़ पा रे हैं। वह मान्यता भी नहीं मिटा पा रहे हैं। तो हद हो गयी। शायद हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहे गए हैं।
मैं किसी आदमी को नीचा-ऊंचा नहीं मानता हूं।
एक मित्र ने पूछा है कि ये शूद्र पैदा क्या हो गए हैं? ये हरिजन पैदा क्यों हो गए हैं?
पैदा हो जाने का कारण है। दुनिया में वर्ग सदा से हैं। क्लासेस सदा से हैं। लेकिन व्यर्थ वर्ण? वर्ण हिंदुस्तान की अपनी ईजाद है। वर्ण दुनिया में कहीं भी नहीं है। वर्ग सब जगह है–गरीब है अमीर है। लेकिन शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जैसा वर्ण कहीं भी नहीं है। वर्ण कहीं भी नहीं है। वर्ग का मतलब यह होता हैं कि कोई आदमी गरीब है। वह चाहे तो कल अमीर भी हो सकता है। कोई रुकावट नहीं है। फिलूडिटी है एक–एक तरलता है। अमीर गरीब हो सकता है। गरीब अमीर हो सकता है। हिंदुस्तान ने एक बहुत चालाकी का काम किया है। उसने गरीबी और अमीरी के बीच फिलूडिटी–जो तरलता थी, वह खत्म कर दी, और उसने निश्चित वर्ण पैदा कर दिए। वर्ण का अर्थ है–ठोस हो गया वर्ग। शूद्र को, गरीब को, उसने कह दिया, दीन को, हीन को, उसने कह दिया कि बस, तू जम गया। अब तेरे भीतर से बदलाहट नहीं हो सकती। तू ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की क्लासेस को इससे फायदा हुआ क्योंकि नीचे की क्लासेस का कंपटीशन–प्रतियोगिता खत्म हो गयी। हिंदुस्तान ने एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता खत्म करने की। करोड़ों शूद्रों से प्रतियोगिता खत्म हो गयी। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटों से संघर्ष कर सकेंगे ऋषि होने का। उनके बेटे वैश्यों के बेटे से धनपति होने का संघर्ष न कर सकेंगे। अब उसके बेटे बहादुरों की तरह लड़ सकेंगे, क्षत्रियों से संघर्ष न कर सकेंगे। एक बड़े वर्ग को, नीचे के विराट वर्ग को हमने बिलकुल जमा दिया और द्वार बंद कर दिए कि तुम कहीं आ-जा न सकोगे। ऊपर के वर्गों को लाभ हुआ। फिर क्रमशः हम जमाते चले गए। शूद्र के बाद हमने वैश्य को जमा लिया, और उससे कह दिया, धन तेरी दुनियादारी है। इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता है। यश और ज्ञान तेरी दुनिया है। क्षत्रियों को कह दिया कि यश तेरी दुनिया है लेकिन ज्ञान तेरी दुनिया नहीं है। और सबके ऊपर वह जो ज्ञानवान है, वह जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वह बैठ गया। ये वर्ग जमा दिए, इसलिए प्रतियोगिता खत्म हो गयी और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को वर्ण से जितनी मृत्यु मिली, जितनी जड़ता मिली उतनी किसी और चीज से नहीं मिली। इसका फिर परिणाम अनंत रूपों से घातक हुआ।
हिंदुस्तान पर हमला हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो शूद्र ने कहा, हमें क्या मतलब है? शूद्र को क्या मतलब है? भंगी भंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली मग बैठे कि हिंदू बैठे–कि अंग्रेज बैठे। भंगी को क्या फर्क पड़ने वाला है? भंगी भंगी रहेगा। भंगी ने कहा, हमारा भाग्य तो तय है। तो कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है। हम तो अपने चलते चले जाएंगे। हम जो करते हैं, करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों के कारण हिंदुस्तान के जीवन से अरुचि से भर गयी। विरागपूर्ण हो गयी। हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान में ऐसे तबके बांट दिए कि एक आदमी को कोई जरूरत न रही चिंतित होने की। सिर्फ थोड़े से लोगों को। चिंता थी कि हम अपने राज्य को बचाए। बाकी पूरे देश को प्रयोजन न था। गरीब को क्या प्रयोजन है अमीरों के झगड़े से? कोई प्रयोजन नहीं है। वही तो अभी भी हो गया। फिर वही हो गया। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए। गरीबों ने सोचा था। हमें कुछ मिल जाएगा। फिर उनको पता चला, कुछ नहीं मिलता है। अंग्रेज पूंजीपति बदल जाता है। हिंदू पूंजीपति उसकी जगह बैठ जाता है। गरीब अपनी जगह है। वह वहीं के वहीं हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अमीरों के झगड़े हैं–ऊपर के झगड़े हैं। नीचे के आदमी को क्या मतलब है? यह हिंदुस्तान के हजारों वर्ष के शूद्रों की वर्ण व्यवस्था की टूटने ऐसी स्थिति जमा दी कि हिंदुस्तान में कोई सामाजिक धारणा, कोई राष्ट्र,कोई नेशनल, कोई भी पैदा नहीं हो सका। लेकिन जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं वह भी मौलिक आधारों के विरोध में नहीं हैं। गांधीजी चाहते थे कि अछूत मिट जाए। लेकिन गांधीजी कर्म के सिद्धांत के संबंध में एक शब्द भी विरोध में नहीं बोले। और शायद आपकी खयाल में भी न हो कि हिंदुओं ने जो व्यवस्था की है, हिंदुओं का दिमाग इतना सिस्टममेकर रहा है, उन्होंने इतनी व्यवस्था की है, सिद्धांतों के मुकाबले–सिद्धांत बनाने के लिए हमसे बढ़िया लोग दुनिया में खोजना मुश्किल है। हम ऐसे गजब के सिद्धांत बनाते हैं। हम इतने कुशल हैं सिद्धांत बनाने में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शूद्र हमने ऐसे ही खड़ा नहीं कर दिया। हमने पूरी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक पृष्ठभूमि बनायी है। हमारा कहना यह है कि जो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा उसे जन्म मिलता है। शूद्र वे हैं, जिन्होंने पाप किए हैं। वह शूद्र वर्ग में पैदा होते हैं। ब्राह्मण वे हैं जिन्होंने पुण्य किए हैं। वह ब्राह्मण वर्ग में पैदा होते हैं। पिछले जन्मों में जिन्होंने जैसे कर्म किए है उनके चार विभाजन, और उन चार विभाजनों में लोग पैदा होते हैं। इसलिए शूद्र भी बेचारा राजी हो गया। उसने कोई बगावत नहीं की। उसने कहा–ठीक है। हम पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए हम शूद्र हो गए हैं। अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाएंगे। अगले जन्म की आशा में वह आज शूद्र होने को राजी हो गया। हिंदुस्तान का शूद्र राजी है। अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है और हिंदुस्तान का दिमाग बेईमान है। जिसको भी राजी करवाना हो उसे अगले जन्म का प्रलोभन दे दो। वह राजी हो जाता है।
जब तक यह कर्म की विचार-सरणि न टूटे और जब तक हम इसकी पुनःव्याख्या न करें तब तक शूद्र को मुक्त होना बहुत मुश्किल मामला है। और बड़ा मजा तो यह है, कि जिससे उसे मुक्त होना है वह उसी से बंधने की पूरी कोशिश कर रहा है। विनोबा जी, गांधीजी उसको, उन्हीं मंदिरों में ले जाने के लिए प्रवेश दिलवा रहे हैं, जिन मंदिरों से उसे मुक्त होना चाहिए। यह बड़े मजे की की बात हैं। जिन हिंदू पुरोहितों से मुक्त होना हैं–गांधीजी और विनोबा जी कह रहे हैं कि उन मंदिरों में शूद्र का प्रवेश होना चाहिए। यह बड़ी क्रांति की बात है कि मंदिर में शूद्र का प्रवेश हो। किसके मंदिर में? उसी मंदिर में, जिसने उसे शूद्र बनाया। उसी पुरोहितों के मंदिर में जिसने उसको हजारों वर्ष तक पीड़ित किया और शोषित किया। मैं तो कहूंगा, एक शूद्र को किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़ें तो भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और बर्बाद किया, और शोषण किया। लेकिन, गांधीजी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिर का द्वार खोलो। हम शूद्र को मंदिर में ले जाएंगे। यह बड़ी क्रांति हो रही है। शूद्र को मंदिर में ले जाने की। यह ब्राह्मण का ढीला पंजा जो हो रहा है उसको फिर कसे जाने की तरकीब है। फिर ब्राह्मण के हाथ में पहुंच जाएगा यह शूद्र उसके मंदिर में जाते ही। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं। व्यवस्था टूटने के करीब आ गयी है। उसको फिर से नयी शक्ल देकर, फिर उसको उसी व्यवस्था के भीतर रखने की कोशिश चल रही है। डर है कि वहीं शूद्र हिंदुओं के बाहर न चला जाए।
लेकिन शूद्र को हिंदू के भीतर रहने की जरूरत क्या है? सच तो यह है किसी को भी हिंदू होने की जरूरत क्या है? किसी को मुसलमान होने की जरूरत क्या है? आदमी होना पर्याप्त है। और जिसको आदमी होगा पर्याप्त नहीं मालूम होता–वह हिंदू और मुसलमान होने से कुछ और विकसित नहीं जाएगा। आदमी होना काफी है। हिंदुस्तान में एक क्रांति की जरूरत है। शूद्र तो कह ही दें कि अब हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन बहुत से वे लोग जो शूद्र नहीं हैं। और बुद्धिमान हैं, वे कह दे कि हम हिंदू नहीं हैं। और बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं, कह दें कि हम मुसलमान नहीं हैं। बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं, कह दे हम जैन और ईसाई नहीं हैं। हम आदमी हैं। और अगर हमें खोज लगानी है सत्य की। अगर हम प्रभु को खोजना है, तो हम खोजेंगे। लेकिन हिंदू के मंदिर में नहीं, मुसलमान के मंदिर में नहीं। इतनी बड़ी दुनिया उसका मंदिर है, हम यही खोजेंगे। हम क्या किसी मंदिर की बंद दीवरों के भीतर जाएं इतना विराट मंदिर है उसका कि हम उसका दर्शन यहीं करेंगे। लेकिन इसकी हिम्मत शूद्र भी नहीं जुटा पाते हैं। वह भी कहते हैं, हम हरिजनों को अधिकार दो। हम हरिजनों को जगह दो। मंदिर का द्वार खोलो। हम भीतर प्रवेश करेंगे। तुम किसको अधिकार मांगते हो? और ध्यान रहे, अधिकार मांगने वाले कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं? जिनसे अधिकार मिलेंगे, वे उनके परतंत्र बने ही रहेंगे। और जिन्होंने हजारों वर्षों तक दिमागी सांचे बनाकर आदमी को कमा है वे इतने होशियार हैं कि वे नए सांचे बना लेंगे और फिर कस लेंगे।
नहीं, सब जाल तोड़कर बाहर आने की जरूरत है। किसी हिंदू मंदिर में किसी शूद्र को जाने की जरूरत नहीं है। और किसी शूद्र को अपने को हरिजन कहने की जरूरत नहीं है। बस, आदमी कहना काफी है। तो मुझसे मत पूछें कि मैं हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरता? मैं घर मग ठहरता हूं। हरिजन और गैर-हरिजन से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप आ जाएं और मुझसे कहें कि ले मेरे घर तो मैं ठहर जाऊंगा। लेकिन अगर जरा भी आपको भ्रम हो और आप प्रचार करे कि मैं हरिजन के घर में ठहरा हूं, तो ऐसे पागलपन में, मैं नहीं जाने को राजी हूं। यह पागल-घर है। आदमी का घर होता है।। मैं मेहमान बन सका हूं आदमी का, हरिजन वगैरह से मुझे कोई मतलब नहींअ है। हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ही कारण काफी है।
एक मित्र ने पूछा है कि विचार छोड़ दे, कैसे छोड़े दे? और विचार छूटेगा कैसे? सुबह आपने कहा कि विचार छोड़ दो और निर्विचार हो जाओ; लेकिन विचार कैसे छोड़ दें?
इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। मैं यह मुट्ठी बांधे हुए हूं और आपसे आकर मैं पूछूं कि यह मुट्ठी मुझे खोलनी है, कैसे खोलूं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे–बांधो मत–मुट्ठी खुल जाएगी। बांधो मत, खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है। बांधने के लिए मुझे श्रम करना पड़ रहा है। अगर मैं न बांधूं तो मुट्ठी खुल जाएगी। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव है। इसमें दो बातें समझ लेना जरूरी है। एक, विचार हम कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं इसलिए चल रहा है। तो मत पूछें कि हम विचार को कैसे छोड़े? यह पूछें कि हम विचार को कैसे पकड़े हुए हैं। और पकड़ने की तरकीब खयाल में आ जाए तो छूटना अपने आप हो जाएगा। हम पकड़े कैसे हुए हैं? पकड़ने की तरकीब है। तादात्म्य–आइडेंटिटी। हम प्रत्येक विचार के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। क्रोध आया और आप कहते हैं मुझे क्रोध आ गया। आप फैसला कर पाते कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है। एक विचार भीतर चल रहा है और आप उस विचार के साथ एक हो जाते हैं, और लगता है, यही मैं हूं। कभी आपने खयाल किया, आप सादा पृथक हैं। आपके विचार अलग चल रहे हैं। आकाश में एक नीला बादल उड़ा चला जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप यह कहते हैं कि मैं नीला बादल हूं? आप कहते हैं वह नीला बादल रहा–देखने वाला मैं हूं।
मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है। आप फौरन कहते हैं, मैं यह हूं। झंझट मग पड़ गए। मन के आकाश पर विचार उतनी दूरी पर चल रहा है। आपसे, जितना उस आकाश पर एक बदली का टुकड़ा चल रहा है। आप फिर भी अलग हैं। आप दूर खड़े साक्षी से ज्यादा नहीं हैं। यह हमें स्मरण करना होना, निरंतर कि विचार से मैं पृथक हूं। अलग हूं। और कोई विचार में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन हम? हम विचर से अपने को जोड़न की आदत के इतने आदी हो गए कि हमें खयाल हर पहीं आता। जब क्रोध आता है, तो बजाय इसके कि आप कहें कि मेरे सामने क्रोध आ गया है, आप कहते हैं, मैं क्रोधी हो गया हूं। आप गलत कहते हैं। जब आपके सामने सुख आ जाए तो बजाय यह कहने के कि मेरे सामने सुख आ गया, आप कहते हैं, मैं सुखी हो गया हूं। अगर आप सुखी हो गए हैं तो अब कभी दुखी न हो सकेंगे? लेकिन हम जानते हैं कि सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा।
एक कमरे में मैं सुबह बैठ जाऊं। सूरज निकले, किरणें भर जाएं, तो मैं यह नहीं कहता कि मैं प्रकाश हो गया हूं। मैं कहता हूं कमरे में प्रकाश भर गया है, मैं प्रकाश को देखता हूं। फिर सांझ आती है, अंधेरा भर जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अंधेरा हो गया हूं? मैं कहता हूं, अब अंधेरा भर गया, अब मैं अंधेरे को देख रहा हूं। मन में विचार आते-जाते हैं। सुख-दुख आते-जाते हैं। क्रोध, प्रेम, घृणा आते-जाते हैं। भाव आते हैं, जाते हैं और वह जो बैठा हुआ है भीतर, वह हरेक के साथ कहने लगता है कि मैं हो गया हूं। तब पकड़ शुरू हो जाती है। क्लिबिंग शुरू हो जाती है। फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह कहा–ध्यान का अर्थ है–साक्षी-भाव। मैं देखूं, जो आ रहा है।
एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो तो काम हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज पर लिख दो जो हर स्थिति में काम दे। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ गए। क्या लिखें? ऐसा कौन सा सूत्र है जो हर जगह काम दे। फिर उन्होंने एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज दे दिया और उसने एक कागज की पुड़िया लिखकर रख दी। और कहा कि जब सुख-दुख आए, इसे खोलकर पढ़ लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज खोला। दुख आया, ताबीज खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था–लिखा था–दिस टू विल पास। यह भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास। सुख आया, राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा। और राजा पृथक हो गया। क्योंकि चला जाएगा वह मैं नहीं हो सकता हूं। मैं तो बच रहूंगा। दुख आया और राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा, और राजा अलग हो गया। क्योंकि जो चला जाएगा वह तो मैं नहीं हूं। मुझ पर चीजें आती हैं–जाती हैं। मैं तो अलग हूं। इस पृथकता का खोजना ही साक्षी भाव है। तो यह मत पूछे कि हम विचार को कैसे रोकें। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। विचारों को आने दें, आने दें। आप पृथक हो जाए। आप भिन्न हो जाएं। आप जान सकें कि मैं अलग हूं, तो विचार धीरे-धीरे आप विसर्जित हो जाते है। उन पर पकड़ छूट जाती है। फिर वही रह जाता है जो है, और जो अकेला है। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं, निर्विचार के वे ध्यान के अनुभव है।
लेकिन हम क्या करते हैं–विचार से लड़ते हैं। लड़कर तो आप कभी विचार को अलग नहीं कर सकते। ध्यान रहे–लड़ना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा, इससे में अलग करके रहूंगा। तब फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त न हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही आएगा। क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों, लड़ने की क्या जरूरत है? वह अलग है। मैं अलग हूं। वह आया है–चला जाएगा। मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते हैं।
मैंने सुना है, तिब्बत में एक फकीर था। उसके पास एक आदमी आया। और उसने कहा, मुझे एक मंत्र दे दें। मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूं। फकीर ने कहा। मेरे पास कोई मंत्र नहीं। लेकिन नहीं माना वह व्यक्ति पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा। दे ही दें। फकीर ने एक कागज पर मंत्र दे दिया और कहा, उसे पांच बार पढ़ लेना। फिर तो वह आदमी भागा। उसने लौटकर धन्यवाद भी न दिया। वह मंदिर की सीढ़ियां उतरता था, तब फकीर चिल्लाया कि ठहरो, एक बात भूल गया, एक शर्त बताना भूल गया। ध्यान रहे, बंदर का स्मरण न आए जब तुम यह मंत्र पढ़ो। अगर बंदर का स्मरण आया, मंत्र बेकार हो जाएगा। बंदर दुश्मन है इस मंत्र का। उस आदमी ने कहा, मुझे कभी बंदर का स्मरण जिंदगी हो गयी नहीं आया। इसकी फिकर मत करो। लेकिन डुल हो गयी। पूरी सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल हो गया। बंदर का स्मरण शुरू हो गया। रास्ते पर घर की तरह चला और बंदर चारों तरफ मन में घूमने लगे। वह आंख बंद करता है और बंदरों को भगाता है। लेकिन बंदर जोर से आते है। घर पहुंचा। स्नान करता है–लेकिन बंदर तो घिरते चले जाते हैं। रात हो गई। मंत्र लेकर बैठता है–लेकिन भीतर बंदर है। वह घबड़ा गया। उसने कहा, इन बंदरों से कोई संबंध कभी नहीं रहा। आज क्या हो गया है? क्या ये बंदर पांच मिनिट के लिए भी न रुकेंगे? रात भर मुश्किल हो गयी। लेकिन पांच मिनिट के लिए बंदर से छुटकारा नहीं। सुबह तो पागल हो गया। जाकर मंत्र वापस लौटा दिया उस फकीर को। कहा–क्षमा करो–अगले जन्म में हो सकती है अब यह सिद्धि। फकीर ने कहा–क्यों, क्या बात है? उसने कहा, वह बंदर जान लिए ले रहे हैं। अब उनसे छुटकारा इस जन्म में नहीं हो सकता। और तुम्हें अगर मालूम था कि बंदर की याद आए, तो एक दिन रुक जाते। बात में बता देते। तो यह सिद्ध हो जाता मंत्र। अब यह नहीं हो सकेगी। उस फकीर ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, यही शर्त है। यह शर्त पूरी करनी जरूरी है।
क्या हो गया उस आदमी को, बंदर से छुटकारा नहीं होता। जिस विचार से हम लड़ते हैं, उस विचार पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जिस विचार से हम हटना चाहते हैं, सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है। किसी को भुलाने की कोशिश करो, फिर मुश्किल हो जाएगी। वह नहीं भूलेगा। प्रेमियों से पूछो, प्रमिकाओं को भुलाने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनको नहीं भुलाना, वे भूल जाते हैं। जिनको भुलाना है, वे कभी नहीं भूलते। चित्त की आदत है। जिससे लड़ोगे, चित्त वहीं केंद्रित हो जाएगा। एक नया-नया आदमी साइकिल सीखता है। रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है। इतना बड़ा रास्ता है, सात फीट चौड़ा, लेकिन वह पत्थरों से, दिखा, कि वह डरता है। कहीं पत्थरों से न टकरा जाऊं। अब कोई निशानेबाज भी सात फीट रास्ते पर पत्थर से टकराना चाहे तो चूकने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये सज्जन टकराएंगे। ये नहीं बच सकते। सात फीट रास्ता अब इनको दिखायी न पड़ेगा। अब इनको वह पत्थर ही दिखायी पड़ेगा। अब इनका चाक घूमा, इनके प्राण घबड़ाए और ये हिप्नोटाइज्ड हुए उस पत्थर से। अब इनकी साइकिल चली उस तरह। ये उससे टकराएंगे।
आदमी जिससे बचना चाहता है उसी से टकरा जाता है। आदमी जिससे भागता है उसी से घिर जाता है। पूछो ब्रह्मचारियों से–सिवाय स्त्रियों के और किसी का दर्शन नहीं होता। हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी प्रकट होंगे तो स्त्री की ही शक्ल में प्रकट होंगे। और किसी शक्ल में वे प्रकट नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का कपट है बेचारे का, वह सेक्स से लड़ रहा है इसलिए सेक्स घिर गया है। इसीलिए तो ऋषि-मुनि स्त्रियों के लिए इतनी नाराजगी जाहिर करते हैं। यह नाराजगी किसके लिए है? वह स्त्रियां उनको घेर लेती हैं, उनके लिए है। असली स्त्रियों के लिए नहीं। असली स्त्रियों से क्या मतलब है? ऋषि-मुनि कहते हैं। स्त्रियां नर्क का द्वार है। स्त्री से बचो। यह किससे बचने के लिए कह रहे हो? वह जो भीतर स्त्री उनको घेरती हैं। घेरती क्यों है? स्त्री से भागते हैं इसलिए स्त्री घेरती है। जिससे भागोगे, वह घेर लेगा। जिससे बचोगे, वह पकड़ लेगा। जिसको हटाओगे, वह आ जाएगा। जिसको कहोगे मत आओ। वह समझ जाएगा कि डर गए हो। आना जरूरी है। वह आ जाएगा। चित्त से लड़ना, चित्त के विचार से लड़ना आत्मघातक है। फिर वही उलझन हो जाएगी। इससे बचना जरूरी है। बचेंगे कैसे? बचने के लिए आवश्यक है कि विचार से लड़ो ही मत। सेक्स से मुक्त होना हो, तो सेक्स से लड़ो मत। साक्षी बनो। क्रोध से मुक्त होना हो, लड़ो मत, साक्षी बनो। जिससे मुक्त होना हो, उसे देखो और जानो कि मैं पृथक हूं–वह पृथक है। दूरी है। फासला है। दोनों के बीच अनंत फासला है। मैं अलग हूं, वह अलग है। और सचाई यही है। और जितनी यह स्पष्ट गहरी होगी कि मैं अलग हूं, उन्हें हंसी आएगी कि मैं किससे लडूं। जिससे कोई झगड़ा ही हनीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उससे लड़ने की जरूरत क्या है? और तब जिससे लड़ना बंद हो जाता है–जैसा मैंने कहा–लड़ने से आती है कोई चीज–न लड़ने से जाने लगती है। ब्रह्मचार्यें सेक्स से लड़ने से नहीं आता। सेक्स के प्रति जागने से सेक्स चला जाता है। जो शेष रह जाता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सेक्स से उल्टा है। ब्रह्मचर्य सेक्स के विदा हो जाने का अभाव है। वह जो शेष रह जाता है सेक्स के चले जाने पर। लेकिन सेक्स से लड़कर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मुझे साधु-संन्यासी मिलते हैं। जब वे सबके सामने होते है तब वे आत्मा-परमात्मा की बात कहते हैं। फिर वह कहते हैं–अकेले में मिलना है। असली सवाल तो वही है। सबके सामने तो पूछ भी नहीं। सकते। क्योंकि सब को तो वे सांझ से सुबह तक यही बातें सिखा रहे हैं जो उनको भी नहीं हो सकती है। और होगी भी नहीं। क्योंकि विधि हो गलत है। मैथड ही गलत है। अज्ञानपूर्ण है। अमनोवैज्ञानिक है। खतरनाक है। असंगत है। उसकी कोई संगति नहीं है जीवन के परिवर्तन से और रूपांतरण से। लड़ने की संगति है, झगड़े की संगति है।
गांधीजी के आश्रम में रामायण पढ़ी जाती थी। तो एक प्रसंग आता है–वह सबको पता है प्रसंग कि सीता को रावण लेकर भाग गया है। भागते में सीता ने अपने गहरे फेंक दिए मार्ग पर। राम खोजते निकलेंगे। गहनों से पता चल सकेगा कि सीता किस रास्ते से चुराकर ले जाए गए है। मिलन गए हैं। राम-लक्ष्मण खोजते गए हैं। गहन मिल गए हैं। लेकिन राम इतने दुःख में हैं, शोक में हैं। उनकी आंखें इतनी आंसुओं से भरी हैं कि वह गहनों को पहचान नहीं पाते। और सच तो यह है कि कोई पति अपनी पत्नी के गहने नहीं पहचान पाएगा। पत्नी के गहने पहचानना बहुत मुश्किल है। पत्नी को कोई देखता नहीं है इतना और से कि उसके गहने पहचानने जा सकें। पड़ोस की पत्नी ने क्या गहने है, यह पहचाने जा सकते हैं। राम को भी नहीं समझ में आते, कि ये गहने सीता के हैं। तो लक्ष्मण से पूछते हैं कि ये कहने तू पहचानता है? लक्ष्मण कहता है गहने! मैं सिर्फ पैर के गहने पहचानता हूं, क्योंकि रोज-रोज पैर पड़ता हूं तो पैर के गहने पहचानता हूं। बाकी गहनों का मुझे कुछ पता नहीं। गांधीजी कहते हैं, यह कैसे हुआ होगा कि लक्ष्मण इतने दिनों से साथ हैं। वह सीता के गहने नहीं पहचानता। तो विनोबा ने कहा–इसका कारण है–लक्ष्मण ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं। वह सीता का मुंह नहीं देखता। सीता के ऊपर नहीं देखता। वह सिर्फ पैर पर ही नजर रखता है। वह ब्रह्मचारी है। गांधीजी को यह व्याख्या जंच गयी। तो उन्होंने कहा। विनोबा बड़ी ठीक व्याख्या करते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ यह व्याख्या पढ़कर। अगर विनोबा की व्याख्या ठीक है तो लक्ष्मण ब्रह्मचारी नहीं–व्यभिचारी सिद्ध होता है। क्योंकि जो लक्ष्मण सीता के चेहरे की तरफ देखने से डरता हो, ब्रह्मचारी है? सीता के भी चेहरे को देखने से जो डरता हो वह ब्रह्मचारी है? यह ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ? यह ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं हुआ। यह तो अत्यंत कामुक चित्त का अर्थ हुआ। सीता के चेहरे पर भी देखने में जहां भय–भय का अर्थ क्या है? भीतर कहीं कोई वासना है। तो भय है। तो भय क्या है सीता के चेहरे में? नहीं–लक्ष्मण इसलिए नहीं पहचान पाया दूसरे गहनों को, कि उसने सीता का चेहरा नहीं देखा। पैर के गहने पहचान सकता है। निश्चित रोज पैर पड़े होंगे, वह परिचित रहे होंगे। यह दूसरी बात है। लेकिन यह कहना कि वह इसलिए नहीं पहचान पाया कि उसने ऊपर कभी देखा नहीं सीता को, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा था। तो वह बड़े गलत ब्रह्मचर्य की साधना करता था लक्ष्मण। अगर विनोबा ठीक कहते हैं, तो वह बड़ी ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा था। बिनोबा ठीक कहते हैं, तो वह बड़ी ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी मुश्किल में पड़ा होगा। जैसे ब्रह्मचारी पड़ते हैं। और जो सीता के चेहरे को देखने से डरा होगा वह सपने में सिवाय सीता के चेहरे के और कुछ भी नहीं देखता होगा। नहीं–लेकिन, लक्ष्मण पर यह बात, व्याख्या थोपनी ही गलत है। यह व्याख्या ही गलत है। लक्ष्मण पैर के गहने पहचान गए होंगे क्योंकि रोज पैर पड़ें होंगे। वे गहने परिचित थे। इसका यह मतलब नहीं कि उसने और गहने न देखें होंगे, चेहरे की तरफ न देखा होगा। लेकिन हमारा तथाकथित ब्रह्मचर्य इसी तरह एस्केपिस्ट है। भागने वाला है। वह कहता है। भाग जाओ। देखो मत। वह डराने वाला है। फियर है वहां। और जहां भय है–जहां भागना है–जहां पलायन है–जहां आंख बंद करना है। ध्यान रहे–जिससे आंख बंद होगी वही आंख के भीतर खड़ा हो जाता है। फिर उससे छुटकारा बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं, चित्त के किसी भी विकारों से, चित्त की किसी भी विवृति से, चित्त के किसी भी विचार से, चित्त की किसी भी प्रवृत्ति से कभी मत लड़ना। भूलकर मत पड़ना। लड़े कि हारे। हारना हो तो लड़ना। जो लड़ेगा वह हारेगा। उसकी हार सुनिश्चित है। आपने चित्त से लड़कर कोई कभी जीत नहीं सकता। हां, अगर जीतना हो तो लड़ना मत। देखना–जानना–साक्षी बनना। और जैसे ही साक्षी बनोगे, पाओगे कि मैं तो बाहर हूं। मैं तो बियांड हूं। मैं तो जो दिखाई पड़ रहा है उससे अलग और दूर हूं। वह जो चारों तरफ घिरा है धुआं। वह अलग है, मैं अलग हूं। सूरज के चारों तरफ अंधेरा घिर जाए तो भी सूरज अंधेरा नहीं है। लेकिन अगर सूरज अंधेरे से लड़ने लगे और अंधेरे पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे, और कहने लगे, मरा, गया, यह अंधेरा मुझे घेर रहा है। मरा हुआ जा रहा हूं मैं। तो सूरज मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर सूरज जाने कि ठीक है। अंधेरा वह है। मैं तो सूरज हूं। मैं तो अलग हूं। घिरने दो अंधेरे को। कितना ही अंधेरा निकट आ जाए–फिर भी मैं सूरज हूं। कितना ही अंधेरा पास आ जाए। फिर भी मैं अलग हूं। फिर भी प्रकाश और अंधेरे के बीच फासला अनंत है।
यह प्रत्येक के भीतर जो साक्षी है। जो चेतना है–क्रांसेसनेस है, उसे सजग करने से–जागने, साक्षी बनने से विचार विसर्जित होते हैं। वृत्तियां विसर्जित होती हैं। सन विसर्जित होता है। और धीरे-धीरे वह जगह आती है, जहां चित्त का आकाश खाली हो जाता है। और सिर्फ चेतना रह जाती है। वह साक्षी भाव के लिए सुबह मैंने कहा है। यह मत पूछे कि कैसे लड़ें, यह मत पूछें कि कैसे विचारों को निकालें–यह मत पूछें कि कैसे विचारों को बंद करें? यह पूछें ही मत। यह पूछना ही गलत है। यह पूछें कि कैसे जागे, कैसे देखें, कैसे पहचाने,कैसे साक्षी बनें? वह मैंने सुबह कहा, कल सुबह हम और बात करेंगे।
एक दो छोटे प्रश्न और हैं। एक मित्र ने पूछा है कि आप पहले, तो बहुत सौम्य मृदु भाषा में बोलते थे। अब आप बहुत अग्रेसिव बहुत आक्रामक क्यों हो गए हैं?
वह मेरी गलती थी सौम्य और मृदु भाषा में बोलना। और सौम्य और मृदु भाषा में मैंने बोलकर देखा, वह गलती थी। गलती इसलिए थी कि यह समाज सौम्य और मृदु भाषा पसंद करता है, क्योंकि सौम्य और मृदु भाषा किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती। कोई परिवर्तन नहीं लाती। सौम्य और मृदु भाषा सुखद है, मनोरंजक है, लेकिन जीवन को कही बदलती नहीं। अब तो दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो भीतर चाहे कितने ही सौम्य और मृदु हों–जो बाहर आक्रामक हो सकें, बाहर अग्रेसिव हो सकें। तो इस जिंदगी की कुरूपता को बदला जा सकेगा। अन्यथा बदला जा सकता है। दुनिया मग बहुत अच्छे आदमी हुए। और कठिनाई यही रही कि अच्छा आदमी सौम्य और मृदु था। इसलिए यह दुनिया बुरी है। अच्छा आदमी सौम्य और मृदु रहेगा तो दुनिया बुरी रहेगी। अच्छे आदमी को भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी।
जीसस चर्च में गए। जीसस के मित्र उन्हें जानते थे। बहुत सौम्य और मृदु हैं। लेकिन गांव में उन्होंने देखा, चर्च के बाहर ब्याजखोर बैठे हुए हैं और जन्मों से चल रहा है व्याज लोगों का और नहीं चुकता। जीवन बीत गए हैं बूढ़ों के और जितना कर्ज उन्होंने लिया था उससे कई गुना वे चुका चुके हैं, और वह नहीं चुकता है। और मंदिर के सामने ही ब्याजखोर बैठे हैं। वे सब ब्याजखोर पुरोहितों के एजेंट हैं। जीसस ने कोड़ा उठा लिया। उठाकर कोड़ा उन्होंने दुकानें उलट दीं, कोड़े मारने शुरू कर दिए। जीसस के मित्रों ने कहा होगा, क्या करते हैं आप? आप, जो कहते है, कि एक गाल पर जो चांटा मारे, उसके सामने दूसरा गाल कर देना। इतने मृदु, इतने सौम्य आप! आप कोड़ा उठाकर ब्याजखोरों की दुकानें उलटते हैं? तो मैं कहता हूं, जीसस ने ठीक किया। ब्याजखोरों की दुकानें किसी को उलटानी ही पड़ेंगी। अगर ब्याजखोरी की दुकानें कोई नहीं उलटता तो ब्याजखोर तो यह चाहता है कि सौम्य और मृदु भाषा में आप बात करें, ताकि उसकी व्याज की दुकान चलती रहे। और सौम्य और मृदु, भाषा कहीं कोई चोट नहीं पहुंचाती, कहीं कोई नुकसान नहीं करती। दुनिया में अब आने वाले बुद्धों को, आनेवाले महावीरों को, आने वाले कन्फयूशियस की और आने वाले जीसस को आक्रामक होना पड़ेगा। दुनिया बहुत कुरूप रह चुकी है। सौम्य होने से अब नहीं चल सकता है। इसलिए वह आपने जो पूछा, ठीक पूछा।
लेकिन, क्या आप कभी समझते हैं कि आक्रामक होना हिंसा से ही निकलता हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आक्रामक होना करुणा से भी निकल सकता है। कम्पसेनेट भी हो सकता है। लेकिन हम एक ही तरह के आक्रमण होने को जानते हैं–हिंसा के आक्रमण को। हम एक दूसरे आक्रमण को नहीं जानते–करुणा के आक्रमण को। अब तक हिंसा आक्रामक रही है। अहिंसा सौम्य रही है। करुणा सौम्य रही है। सौम्य करुणा के कारण ही दुनिया में अच्छी बातें तो बहुत हुई लेकिन दुनिया अच्छी नहीं हो सकती है। करुणा को भी आक्रामक होना पड़ेगा। करुणा को भी बदने के लिए क्रांतिकारी होना पड़ेगा। करुणा को भी चोट करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ता कि चोट हमारे हिम मैं हैं, हमारे मंगल में हैं। कठिनाई तो यह है कि जिनके हित मग चोट हो वे ही आकर कहेंगे–आप–और ऐसी चोट की बात कर रहे हैं? क्योंकि हजारों साल से उन्हें समझाया गया है कि चोट की बात ही नहीं करनी है।
मैंने सुना है कि एक फकीर था। उस फकीर के पास एक आदमी आया। उस आदमी आकर उस फकीर से कहा कि मैं अध्यात्म, योग, ज्ञान-साधना चाहता हूं। मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं। मुझे अपनी शरण में लें। मुझे वह शास्त्र बताएं जिसे पढ़कर मैं आध्यात्मिक हो जाऊं। उस फकीर ने कहा, बंद कर बकवास। अध्यात्म वगैरह की बात मत कर। और यहां से बहार निकल जा। दुबारा इस आश्रम में लौटकर मत आना। बाहर होओ। वह आदमी तो घबड़ा गया। आस-पास दस-पच्चीस लोगों ने कहा कि महाराज हम तो सदा आपको सौम्य समझते थे। और आने यह कैसा दर्ुव्यवहार किया। हम समझे नहीं। आप इतने जोर से क्यों बोले? उस फकीर ने कहा, थोड़ी देर ठहरो। इसके पहले कि मैं तुम्हें भी निकाल कर बाहर करूं, मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। वह फकीर थोड़ी देर चुप बैठा रहा। एक पक्षी खिड़की से घुसा भीतर। सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। अब आप जानते ही है पक्षियों को, आदमियों जैसी ही बुद्धि उनकी भी होती है। अगर पक्षी कमरे के भीतर घूस जाए तो खुली खिड़की को छोड़कर सब जगह चोट मारेगा, निकलने की कोशिश करेगा। खुली खिड़की छोड़ देगा। आदमियों जैसी बुद्धि उसकी भी होती है। खुली खिड़की छोड़ देगा और सब दीवरों पर चोट मारेगा। जहां से न निकल सकेगा वहां और जोर से चोट मारेगा। और जब नहीं निकल सकेगा–घबड़ा जाएगा। घबड़ाहट में पागल की तरह चोट मारेगा। फिर खुली खिड़की देखना मुश्किल हो जाएगी। वह पक्षी जोर से चक्कर काट रहा है। दीवार से टकरा रहा है। फिर वह जाकर घबड़ाकर खुली खिड़की के ऊपर बैठ गया। फकीर ने एक क्षण उसे बैठे देखा और जोर से ताली बजायी। वह ताली का बजना–वह पक्षी फड़फड़ाया–घबड़ा गया और खिड़की के बाहर हो गया। उस फकीर ने उन बैठे हुए मित्रों को कहा, मेरी ताली सुनकर पक्षी ने सोचा होगा–बड़ा दुष्ट है–कैसा दर्ुव्यवहार कर रहा है। लेकिन उसी फड़फड़ाहट मग वह खुले आकाश में चला गया है। अब शायद उसे पता चले कि ताली किसलिए बजायी गयी थी। हो सकता है अब भी उसे पता चले। तो जिसको मैंने जोर से बाहर निकाल दिया है, अगर उसमें थोड़ी भी समझ होगी तो वह खुले आकाश में पहुंच जाएगा। भरा आक्रोश, उस फकीर ने कहा, उसकी स्वतंत्रता के लिए ही है।
मैं भी आपसे कहता हूं, बहुत सी बातें हैं, जो मैं बहुत आक्रोश से कहना चाहता हूं। कहता हूं। वह सिर्फ इसलिए है कि इस देश के प्राण जो न मालूम कितने दिनों से बंद ही हैं। यह भूल ही गए कि बंद ही हैं, वह मुक्त हो सकें। इस देश की आत्मा जो कितने दिनों से गुलाम है, यह भूल ही गयी कि वह गुलाम है। गुलामी को ही स्वतंत्रता समझ रही है और जंजीरों को आभूषण समझ रही है। उसे चोट लग सके। उसे दिखायी पड़ सके। निश्चित ही सोए आदमी को जगाना, सोए आदमी को बहुत अग्रेसिव मालूम पड़ता है। सोए हुए आदमी को जगाएं, बहुत गुस्सा आता है। सपने देखते थे, सब तोड़ दिया। नींद खराब कर दी। लेकिन सोए हुए को जगाना हो तो हिलाना ही पड़ता है। मेरा आक्रोश हिलाने के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन से नहीं है। नीचे से जड़ें टूट जाएं। अतीत का पाखंड छूट जाए। गुलामी टूट जाए। जंजीरें टूट जाएं। इस देश की आत्मा मुक्त हो सके। खुले आकाश में उड़ सके। इसके लिए अब शांति की बातें तौर राम धुन करने से नहीं चल सकता है। बहुत हो चुकी राम धुन। बहुत हो चुके भजन कीर्तन। बहुत हो चुकी शांति की वार्ता। किसी न किसी को शांति को क्रांति बनाना ही पड़ेगा। किसी न किसी को शांति को अंगार देना पड़ेगा। और क्रांति की ज्योति देनी पड़ेगी। किसी न किसी को अब शांति को भी धार देनी पड़ेगी। उसमें भी धार आ जाए। और शांति भी शांति रहकर मुर्दा न हो जाए, जीवंत बने और जीवन को बदले।
इसलिए मैं कहता हूं, वह निश्चित मित्र पूछते हैं। वह मेरी गलती थी जो मैं सौम्य था। अब ऐसी गलती नहीं होगी।
और कुछ प्रश्न रह गए हैं, वह कल संध्या हम बात करेंगे। सुबह चौथे सूत्र पर बात करूंगा। कल सांझ आपके उत्तर दूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए अनुगृहीत हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं।
मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
ओशो मेरा प्रणाम स्वीकार करें
संकलन
डा.आर.आर.मिश्रा
स्वामी सत्य आनंद
नवसारी
9898630756

 

नवसारी शहर में बंदर रोड की हालत गंभीर

नवसारी गुजरात राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एवम ऐतिहासिक संस्कारी नगरी के रूप में मानी जाती है। परंतु कुछ वर्षों से इस पर कुछ असामाजिक तत्वों के ...